[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục sơ đồ các bảng số
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trƣờng
1.2.2. Giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp
1.2.3. Quản lý và biện pháp quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp của Giám đốc trung tâm GDTX
1.3. Nội dung quản lý GVCNL của Giám đốc Trung tâm GDTX
1.3.1. Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
1.3.2. Thông qua kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
1.3.3. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm
1.3.4. Kiểm tra, giám sát công tác chủ nhiệm lớp trong Trung tâm GDTX
1.3.5. Phối hợp các lực lượng trong công tác chủ nhiệm lớp ở Trung tâm GDTX
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý GVCNL ở Trung tâm GDTX
1.4.1. Đặc điểm tâm lý học viên
1.4.2. Năng lực đội ngũ GVCNL
1.4.3. Chế độ lao động của GVCN
1.4.4. Sự kết hợp giữa GVCNL và các lực lượng giáo dục khác
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI TRUNG TÂM GDTX PHÚC YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Thực trạng phát triển GDTX ở thị xã Phúc Yên
2.1.1. Quy mô trường lớp
2.1.2. Cơ sở vật chất
2.1.3. Chất lượng giáo dục của Trung tâm
2.1.4. Đội ngũ cán bộ quản lý
2.1.5. Đội ngũ giáo viên
2.2. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.2.1. Nhận thức về công tác chủ nhiệm lớp tại Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.2.2. Thực trạng về chất lượng đội ngũ GVCNL tại Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.3. Thực trạng quản lý GVCNL tại Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.3.1. Nhận thức của CBQL Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.3.2. Thực trạng tổ chức và chỉ đạo đội ngũ GVCNL của cán bộ quản lý Trung tâm GDTX Phúc Yên
2.3.3. Đánh giá công tác GVCN lớp trước yêu cầu đổi mới hiện nay của Sở GD&ĐT
2.3.4. Nhận xét chung về thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở Trung tâm GDTX Phúc Yên.
Kết luận chương 2
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁM ĐỐC VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GVCNL TẠI TRUNG TÂM GDTX PHÚC YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.1.3. Nguyên tắc phù hợp với thực tiễn
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp quản lý gvcnl của giám đốc
3.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cho các lực lượng giáo dục trong và ngoài Trung tâm
3.2.2. Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
3.2.3. Xây dựng và thông qua kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
3.2.4. Đổi mới chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
3.2.5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
3.2.6. Xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác
3.3. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.2.2. Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
Kết luận và khuyến nghị
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan