[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu điều kiện tách chiết và làm giàu axit béo Omega-3 và Omega-6 từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium Mangrovei PQ6 của Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Tính đa dạng thành phần loài và thành phần hoá học trong tinh dầu của một số loài ở 2 chi Ba chạc (Euodia Forst.&Forst.f.) và Muồng truổng (Zanthoxylum L.) thuộc họ Cam (Rutaceae) ở Nghệ An
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu thành phần loài chi Ba chạc (Euodia) và chi Muồng truổng (Zanthoxylum)
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2 Ở Việt Nam
1.2. Nghiên cứu về thành phần hóa học tinh dầu
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Ở Việt Nam
1.3. Điều kiện tự nhiên và xã hội ở khu vực nghiên cứu
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
1.3.2. Các nguồn tài nguyên
1.3.3. Điều kiện kinh tế, xã hội
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu sinh học
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tinh dầu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đa dạng các loài trong hai chi Ba chạc (Euodia) và Muồng truổng (Zanthoxylum) ở Nghệ An
3.1.1. Danh lục các loài thuộc chi Ba chạc (Euodia) và Muồng truổng (Zanthoxylum) phân bố ở Nghệ An
3.1.2. Bổ sung vùng phân bố cho các loài trong 2 chi Ba chạc (Euodia) và Muồng truổng (Zanthoxylum)
3.1.3. Giá trị sử dụng của các loài trong chi Ba chạc (Euodia) và Muồng truổng (Zanthoxylum) ở Nghệ An
3.1.4. Một vài đặc điểm thực vật của chi Ba chạc (Euodia) và Muồng truổng (Zanthoxylum) ở Nghệ An
3.1.5. Đặc điểm sinh học của các loài trong chi Ba chạc (Euodia Forst. & Forst.f.) và Muồng truổng (Zanthoxylum L.) ở Nghệ An
3.2. Thành phần hóa học tinh dầu một số loài thuộc chi Ba chạc (Euodia Forst. & Forst.f.) và Muồng truổng (Zanthoxylum L.) ở Nghệ An
3.2.1. Chi Ba chạc - Euodia Forst. & Forst.f.
3.2.2. Chi Muồng truổng - Zanthoxylum L.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan