[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường trung học phổ thông huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường trung học phổ thông huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
9. Cấu trúc của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG THPT
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.2. Trên thế giới
1.1.3. Tại Việt Nam
1.2. Dạy học ở trường THPT
1.2.1. Quá trình dạy học và phương pháp dạy học
1.2.2. Phương tiện kỹ thuật dạy học và các loại phương tiện kỹ thuật dạy học
1.2.3. Quản lý việc đổi mới dạy học trong nhà trường
1.3. CNTT và ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trường THPT
1.3.1. Khái niệm công nghệ, thông tin, CNTT
1.3.2. Khái niệm ứng dụng CNTT
1.3.3. Ứng dụng CNTT vào dạy học
1.3.4. Sự phát triển và xếp hạng của CNTT
1.3.5. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
1.3.6. Chính sách CNTT
1.4. Quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THPT
1.4.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc và ngành GD&ĐT
1.4.2. Vai trò của CNTT trong dạy học
1.4.3. Vai trò và việc ứng dụng CNTT trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng
1.4.4. Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học
1.5. Các yếu tố đảm bảo quản lý ứng dụng thành công CNTT vào dạy học trong trường THPT
1.5.1. Chủ trương, cơ chế chính sách về ứng dụng CNTT trong giáo dục nói chung và dạy học trong trường THPT nói riêng
1.5.2. Nhận thức của cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục trong việc chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong trường THPT
1.5.3. Nhân lực và trình độ tin học của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường THPT
1.5.4. Cơ sở vật chất hạ tầng về CNTT
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÖC
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
2.1.3. Khái quát về GD&ĐT của huyện Yên Lạc
2.2. Thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trƣờng THPT huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Thực trạng cơ sở vật chất cho ứng dụng CNTT
2.2.2. Thực trạng trình độ CNTT của đội ngũ CBQL và giáo viên các trường THPT huyện Yên Lạc
2.2.3. Thực trạng nhận thức về CNTT và ứng dụng CNTT vào dạy học của cán bộ quản lý và giáo viên các trƣờng THPT huyện Yên Lạc
2.3. Thực trạng công tác quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học trong các trƣờng THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Công tác xây dựng kế hoạch
2.3.2. Công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học
2.3.3. Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học
2.3.4. Công tác thi đua, khen thưởng về ứng dụng CNTT vào dạy học
2.3.5. Thực trạng thực hiện các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường THPT ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4. Đánh giá những mặt khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân hạn chế trong việc quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.4.3. Tồn tại và yếu kém
2.4.4. Nguyên nhân của tồn tại yếu kém
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÖC
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và hệ thống
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả
3.2. Các biện pháp đề xuất
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong dạy học
3.2.2. Biện pháp 2: Lập kế hoạch chiến lược cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học các trường THPT
3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng về CNTT cho nhà trường
3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức hội thảo, tập huấn và hội giảng phổ biến, chia sẻ các nguồn tài nguyên mạng và các phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật tin học, hiện đại hóa trang thiết bị các trường THPT
3.2.6. Biện pháp 6: Thanh tra, kiểm tra và đánh giá việc bảo quản, sử dụng CNTT các trường THPT
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.2.8. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của những biện pháp đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan