[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
5. Giả thuyết khoa học
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc luận văn
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.3. Chức năng, nhiệm vụ quản lý của Hiệu trưởng trường THCS đối với công tác quản lý học sinh.
1.4. Đặc điểm của HS Trung học cơ sở
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng và hậu quả của tình trạng HS bỏ học
1.6. Nội dung quản lý khắc phục tình trạng HS bỏ học của Hiệu trưởng trường THCS
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các Trường THCS
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC VÀ QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG
2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa- xã hội huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2.2. Tình hình giáo dục của huyện Đồng Văn và đặc điểm của 5 trường THCS được nghiên cứu
2.3. Thực trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2.4. Thực trạng biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn
2.6. Đánh giá thực trạng quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG
3.1. Định hướng đề xuất biện pháp
3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.3. Các biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan