[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giả thuyết giá trị trung bình smale và động học phức


[/kythuat]
[tomtat]
Giả thuyết giá trị trung bình smale và động học phức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 ĐỘNG HỌC PHỨC VÀ THUẬT TOÁN NEWTON
1.1 Một số khái niệm cơ bản của giải tích phức
1.1.1 Số phức
1.1.2 Dãy số phức
1.1.3 Hàm phức
1.1.4 Đa thức phức
1.1.5 Hàm phân thức phức
1.1.3 Liên hợp phức
1.2 Động học phức
1.2.1 Dẫn tới khái niệm tập Fatou và tập Julia
1.2.2 Tập Fatou và tập Julia
1.2.3 Một số ví dụ tập Fatou và tập Julia
1.2.4 Định lí cánh hoa
1.3 Thuật toán Newton cho đa thức phức
1.3.1 Phương pháp lặp Newton
1.3.2 Tính hội tụ của phương pháp Newton
Chương 2 GIẢ THUYẾT GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH SMALE VÀ ĐỘNG HỌC PHỨC
2.1 Giả thuyết giá trị trung bình Smale
2.2 Động học phức với giả thuyết giá trị trung bình Smale
2.3 Trường hợp đa thức bậc hai
2.4 Trường hợp đa thức bậc ba
2.5 Phát triển giả thuyết Smale
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan