[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ quản lý tài chính đất đai tại Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu tổng quát
3. Mục tiêu cụ thể
4. Yêu cầu
5. Ý nghĩa
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học đề tài
1.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
1.1.2. Các quy định về tài chính đất đai
1.2. Giá đất
1.2.1. Giá đất do Nhà nước quy định
1.2.2. Giá đất thị trường
1.2.3. Các phương pháp xác định giá đất
1.3. Thị trường đất đai – Bất động sản
1.3.1. Khái niệm thị trường đất đai – thị trường bất động sản.
1.3.2. Thị trường đất đai – BĐS thế giới
1.3.3. Thị trường đất đai – BĐS Việt Nam
1.4. Hệ thống thông tin địa lý
1.4.1. Giới thiệu về hệ thống thông tin đại lý
1.4.2 Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
1.4.3. Các thành phần và chức năng của hệ thống thông tin địa lý
1.4.4. Cơ sở dữ liệu địa lý
1.5. Tình hình ứng dụng GIS
1.5.1. Tình hình ứng dụng GIS trên thế giới
1.5.2. Tình hình ứng dụng GIS tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội Phường Hà Khánh
2.3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
2.3.3. Thực trạng bản đồ địa chính, giá đất
2.3.4. Xây dựng bản đồ giá đất cho Phường.
2.3.5. Một số ứng dụng trong tài chính đất đai
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
2.4.3. Phương pháp bản đồ
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội Phường Hà Khánh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất
3.2.1. Thực trạng quản lý
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.3. Tình hình giá đất và thực trạng bản đồ địa chính tại Phường
3.3.1. Thực trạng về bản đồ địa chính
3.3.2. Tình hình giá đất tại tỉnh
3.3.3. Công tác quản lý tài chính đất đai, tính thuế
3.4. Xây dựng Bản đồ giá đất cho phường Hà Khánh
3.4.1. Xây dựng dữ liêu không gian
3.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính cho thửa đất
3.4.3. Hoàn thiện bản đồ giá đất
3.4.4. Đánh giá kết quả đạt được
3.5. Ứng dụng cơ sở dữ liệu giá đất
3.5.1. Ứng dụng trong công tác quản lý thông tin tài chính về đất đai
3.5.2. Phục vụ cho thị trường bất động sản
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan