[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Giầy Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Giầy Việt
MỤC LỤC
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng sử dụng
Danh mục các sơ đồ, hình ảnh
Lời mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Giới thiệu kết cấu bài khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh
1.1.1 Các khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.4 Phân loại kết quả hoạt động kinh doanh
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận và nguyên tắc hạch toán ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ hạch toán
1.2.1.4 Sổ kế toán
1.2.1.5 Tài khoản sử dụng
1.2.1.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.2.1.7 Sơ đồ hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.3 Chứng từ hạch toán
1.2.2.4 Sổ kế toán
1.2.2.5 Tài khoản sử dụng
1.2.2.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.2.2.7 Sơ đồ hạch toán
1.2.3 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu, giá trị gia tăng trực tiếp
1.2.3.1 Thuế tiêu thụ đặc biệt
1.2.3.2 Thuế xuất khẩu
1.2.3.3 Thuế giá trị gia tăng
1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.4.3 Chứng từ hạch toán
1.2.4.4 Sổ kế toán
1.2.4.5 Tài khoản sử dụng
1.2.4.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.2.4.7 Sơ đồ hạch toán
1.2.5 Kế toán thu nhập từ hoạt động khác
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.5.3 Chứng từ hạch toán
1.2.5.4 Sổ kế toán
1.2.5.5 Tài khoản sử dụng
1.2.5.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.2.5.7 Sơ đồ hạch toán
1.3 Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.1.3 Chứng từ hạch toán
1.3.1.4 Sổ kế toán
1.3.1.5 Tài khoản sử dụng
1.3.1.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.1.7 Sơ đồ hạch toán
1.3.2 Kế toán chi phí tài chính
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.2.3 Chứng từ hạch toán
1.3.2.4 Sổ kế toán
1.3.2.5 Tài khoản sử dụng
1.3.2.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.2.7 Sơ đồ hạch toán
1.3.3 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.3.3 Chứng từ hạch toán
1.3.3.4 Sổ kế toán
1.3.3.5 Tài khoản sử dụng
1.3.3.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.3.7 Sơ đồ hạch toán
1.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.4.1 Khái niệm
1.3.4.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.4.3 Chứng từ hạch toán
1.3.4.4 Sổ kế toán
1.3.4.5 Tài khoản sử dụng
1.3.4.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.4.7 Sơ đồ hạch toán
1.3.5 Kế toán chi phí khác
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.5.3 Chứng từ hạch toán
1.3.5.4 Sổ kế toán
1.3.5.5 Tài khoản sử dụng
1.3.5.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.5.7 Sơ đồ hạch toán
1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3.6.1 Khái niệm
1.3.6.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.6.3 Chứng từ hạch toán
1.3.6.4 Sổ kế toán
1.3.6.5 Tài khoản sử dụng
1.3.6.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.3.6.7 Sơ đồ hạch toán
1.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Nguyên tắc hạch toán
1.4.3 Chứng từ hạch toán
1.4.4 Sổ kế toán
1.4.5 Tài khoản sử dụng
1.4.6 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu
1.4.7 Sơ đồ hạch toán
1.5 Báo cáo kết quả kinh doanh
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Mục đích
1.5.3 Nguyên tắc lập báo cáo
1.5.4 Cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh
1.6 Quy định của nhà nước về chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp
1.7 Quy định của nhà nước về các khoản chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1.7.1 Quy định của nhà nước về các khoản chi phí được khấu trừ
1.7.2 Quy định của nhà nước về các khoản chi phí không được khấu trừ
TÓM TẮT CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY VIỆT
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Giầy Việt
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.1.1 Giới thiệu
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.1.3 Hệ thống chuỗi cửa hàng và đại lý bán lẻ
2.1.2 Mục đích, chức năng và nhiệm vụ công ty
2.1.2.1 Mục đích
2.1.2.2 Chức năng
2.1.2.3 Nhiệm vụ công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Giầy Việt
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Giầy Việt
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty
2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên phòng kế toán
2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Giầy Việt
2.1.5.1 Hệ thống tài khoản sử dụng
2.1.5.2 Hình thức kế toán
2.1.5.3 Chính sách kế toán công ty đang áp dụng
2.1.5.4 Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.6 Tình hình kinh doanh công ty cổ phần Giầy Việt những năm gần đây
2.1.6.1 Về bán hàng
2.1.6.2 Về hoạt động tài chính
2.1.6.3 Lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế
2.1.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển
2.1.7.1 Thuận lợi.
2.1.7.2 Khó khăn
2.1.7.3 Phương hướng hoạt động phát triển
2.1.8 Nhận xét bộ máy của công ty có đáp ứng yêu cầu phát triển điều kiện hội nhập kinh tế hay không?
2.1.8.1 Ưu điểm
2.1.8.2 Nhược điểm
2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Giầy Việt
2.2.1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
2.2.1.1 Những vấn đề chung về bán hàng
2.2.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.3 Chứng từ hạch toán
2.2.1.4 Sổ kế toán
2.2.1.5 Tài khoản sử dụng
2.2.1.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.1 Đặc điểm
2.2.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.3 Chứng từ hạch toán
2.2.2.4 Sổ kế toán
2.2.2.5 Tài khoản sử dụng
2.2.2.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3.1 Đặc điểm
2.2.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.3.3 Chứng từ hạch toán
2.2.3.4 Sổ kế toán
2.2.3.5 Tài khoản sử dụng
2.2.3.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.2.4 Kế toán doanh thu thu nhập khác
2.2.4.1 Đặc điểm
2.2.4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.3 Chứng từ hạch toán
2.2.4.4 Sổ kế toán
2.2.4.5 Tài khoản sử dụng
2.2.4.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3 Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí
2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.1.1 Đặc điểm
2.3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.1.3 Chứng từ hạch toán
2.3.1.4 Sổ kế toán
2.3.1.5 Tài khoản sử dụng
2.3.1.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.3.2.1 Đặc điểm
2.3.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.2.3 Chứng từ hạch toán
2.3.2.4 Sổ kế toán
2.3.2.5 Tài khoản sử dụng
2.3.2.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng
2.3.3.1 Đặc điểm
2.3.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.3.3 Chứng từ hạch toán
2.3.3.4 Sổ kế toán
2.3.3.5 Tài khoản sử dụng
2.3.3.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.4.1 Đặc điểm
2.3.4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.4.3 Chứng từ hạch toán
2.3.4.4 Sổ kế toán
2.3.4.5 Tài khoản sử dụng
2.3.4.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.5 Kế toán chi phí khác
2.3.5.1 Đặc điểm
2.3.5.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.5.3 Chứng từ hạch toán
2.3.5.4 Sổ kế toán
2.3.5.5 Tài khoản sử dụng
2.3.5.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3.6.1 Đặc điểm
2.3.6.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.6.3 Chứng từ hạch toán
2.3.6.4 Sổ kế toán
2.3.6.5 Tài khoản sử dụng
2.3.6.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
2.3.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.3.7.1 Đặc điểm
2.3.7.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.3.7.3 Chứng từ hạch toán
2.3.7.4 Sổ kế toán
2.3.7.5 Tài khoản sử dụng
2.3.7.6 Ví dụ minh họa nghiệp vụ phát sinh
TÓM TẮT CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY VIỆT
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.1.1 Về đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty
3.1.1.2 Về công tác doanh thu và thu nhập khác
3.1.1.3 Về bộ phận kế toán
3.1.1.4 Về tổ chức công tác kế toán
3.1.1.5 Về các công tác hỗ trợ khác cho việc sản xuất kinh doanh
3.1.2 Nhược điểm
3.1.2.1 Về hoạt động kiểm soát, quản lý chi phí hoạt động kinh doanh
3.1.2.2 Về bộ phận kế toán
3.1.2.3 Về công tác trích lập các khoản dự phòng hàng tồn kho
3.1.2.4 Về công tác trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi
3.1.2.5 Một số vấn đề khác
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Các hoạt động kiểm soát công tác quản lý chi phí hoạt động công ty
3.2.2 Hoàn thiện vể tổ chức bộ máy kế toán
3.2.3 Trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.4 Trích lập khoản dự phòng nợ khó đòi
3.2.5 Hoàn thiện thêm các yếu tố khác
TÓM TẮT CHƯƠNG III
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 
[/tomtat]

Bài viết liên quan