[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Đông Nam Á


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Đông Nam Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Khái niệm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY Ổ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG NAM Á
2.1. Khái niệm chung về Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam Á
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam Á
Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÔNG NAM Á
3.1. Những mặt đạt được
3.2. Những hạng ché còn tồn tại
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam Á
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan