[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán bán hàng và xác định kết quả từ hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất thương mại Đức Hân


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán bán hàng và xác định kết quả từ hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Sản xuất thương mại Đức Hân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.2. Các phương thức bán hàng
1.1.2. Phương thức thanh toán
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
1.2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng
1.2.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.3. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
1.2.4. Tài khoản sử dụng
1.2.5. Phương pháp hạch toán
1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Chứng từ sử dụng
1.3.3. Nguyên tắc hạch toán và tài khoản sử dụng
1.3.4. Phương pháp hạch toán
1.4. KẾ TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH
1.4.1. Khái niệm doanh thu tài chính
1.4.2. Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận
1.4.3. Chứng từ sử dụng
1.4.5. Phương pháp hạch toán
1.5. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
1.5.1. Khái niệm giá vốn hàng bán
1.5.2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán
1.5.3. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
1.5.4. Nguyên tắc hạch toán và tài khoản sử dụng
1.5.5. Phương pháp hạch toán
1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
1.6.1. Khái niệm chi phí tài chính
1.6.2. Chứng từ sử dụng
1.6.3. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
1.6.4. Phương pháp hạch toán
1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
1.7.1. Khái niệm chi phí bán hàng
1.7.2. Chứng từ sử dụng
1.7.3. Nguyên tắc hạch toán và tài khoản sử dụng
1.7.4. Phương pháp hạch toán
1.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1.8.1. Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp
1.8.2. Chứng từ sử dụng
1.8.3. Nguyên tắc hạch toán và tài khoản sử dụng
1.8.4. Phương pháp hạch toán
1.9. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
1.9.1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh
1.9.2. Nguyên tắc hạch toán và tài khoản sử dụng
1.9.3. Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX TM ĐỨC HÂN
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.3. Tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3.1. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3.2. Các mặt hàng sản phẩm chính
2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ trong công ty
2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phần hành kế toán
2.1.5.3. Chính sách, chế độ kế toán công ty áp dụng
2.1.6. Phương hướng phát triển của công ty
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2.1. Phương thức bán hàng và thanh toán
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2.1. Trình tự bán hàng
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.3. Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng
2.2.4.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.5.1. Tài khoản sử dụng
2.2.5.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.6. Kế toán chi phí tài chính
2.2.6.1. Tài khoản sử dụng
2.2.6.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.7. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.7.1. Tài khoản sử dụng
2.2.7.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.8.1. Tài khoản sử dụng
2.2.8.2. Chứng từ sử dụng, sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.9. Kế toán xác định kết quả từ hoạt động kinh doanh
2.2.9.1. Tài khoản sử dụng
2.2.9.2. Sổ sách và trình tự hạch toán
2.2.9.3. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.2. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.2.1. Về chính sách bán hàng
3.2.2. Về tài khoản sử dụng
3.2.3. Về tổ chức sổ sách và hạch toán cách ghi chép sổ sách kế toán của công ty
3.3. KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.3.1. Về chính sách bán hàng
3.3.2. Về tài khoản sử dụng
3.3.3. Về tổ chức sổ sách và ghi chép sổ sách kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan