[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1 Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Đặc điểm
1.1.2 Phân loại
1.1.2.1 Phân loại theo chức năng hoạt động)
1.1.2.2 Phân loại theo nỗi dung kinh tế (yếu tố chi phí)
1.1.2.3 Phân loại theo mỗi quan hệ ứng xử chi phí
1.1.2.4 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và đối tượng chịu chi phí
1.1.3 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.1.3.1 Cơ sở xác định
1.1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí
1.2 Cơ sở lý luận về giá thành sản phẩm
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm về giá thành sản phẩm
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Đặc điểm
1.2.2 Phân loại
1.2.2.1 Căn cứ vào nguồn số liệu và thời điểm tính giá thành
1.2.2.2 Căn cứ theo phạm vi phát sinh chi phí
1.2.3 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.3 Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4 Mỗi quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
1.5 Các phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX TM DV BÌNH NGUYÊN
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Chức năng hoạt động và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1 Chức năng hoạt động của công ty
2.1.2.2 Nhiệm vụ hoạt động của công ty
2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm
2.1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý sản xuất
2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ cùa các bộ phận phòng ban
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán
2.1.5.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2 Sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.5.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.6 Hình thức kế toán áp dụng
2.1.6.1 Sơ đồ hình thức kế toán nhật ký chung
2.1.6.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí, đối tƣợng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại công ty
2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí
2.2.1.2 Đối tượng tính giá thành
2.2.1.3 Kỳ tính giá thành
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuậ
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.1.1 Nội dung
2.2.2.1.2 Chứng từ sử dụng
2.2.2.1.3 Trình tư luân chuyển chứng từ
2.2.2.1.4 Hạch toán kế toán
2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.2.1 Nội dung
2.2.2.2.2 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.2.4 Kế toán hạch toán
2.2.2.3 Kế toán Tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.2.3.1 Nội dung về kế toán chi phí sản xuất chung tại công ty
2.2.2.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.3.3 Kế toán hạch toán
2.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên
2.2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế
2.2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Về lĩnh vực hoạt động và bộ máy quản lý
3.1.2 Về bộ máy kế toán
3.1.3 Về tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán và vận dụng tài khoản kế toán
3.1.4 Nhận xét về chi phí và tính giá thành sản phẩm
3.2 Tồn tại và những kiến nghị
3.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.2 Chi phí sản xuất chung
3.2.3 Chi phái phải trả
3.2.4 Chi phí sản xuất
3.2.5 Sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm
3.2.6 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.3 Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan