[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV thiết bị vật tư Kim Liên


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV thiết bị vật tư Kim Liên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Những vấn đề chung về kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Sự cần thiết trong công tác kế toán thu nhập , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
1.1.2 Một số khải niệm cơ bản về thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2.1 Thu nhập
1.1.2.2 Chi phí
1.1.2.3 Xác định kết quả sản xuất kinh doanh
1.2 Kế toán thu nhập
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Nguyên tắc kế toán
1.2.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.4 Tài khoản sử dụng
1.2.1.5 Sơ đồ kế toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Nguyên tắc kế toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Sơ đồ kế toán
1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Nguyên tắc kế toán
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Sơ đồ kế toán
1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Nguyên tắc kế toán
1.2.4.3 Tài khoản sử dụng
1.2.4.4 Sơ đồ kế toán
1.3 Kế toán chi phí
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Sơ đồ kế toán
1.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Sơ đồ kế toán
1.3.3 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.3.1 Khái niệm
1.3.3.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng
1.3.3.4 Sơ đồ kế toán
1.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.4.1 Khái niệm
1.3.4.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.4.3 Tài khoản sử dụng
1.3.4.4 Sơ đồ kế toán
1.3.5 Kế toán chi phí khác
1.3.5.1 Khái niệm
1.3.5.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.5.3 Tài khoản sử dụng
1.3.5.4 Sơ đồ kế toán
1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3.6.1 Khái niệm
1.3.6.2 Nguyên tắc kế toán
1.3.6.3 Tài khoản sử dụng
1.3.6.4 Sơ đồ kế toán
1.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Nguyên tắc kế toán
1.4.3 Tài khoản sử dụng:
1.4.4 Sơ đồ kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ VẬT TƯ KIM LIÊN
2.1 Giới thiệu tổng quan công ty TNHH MTV Thiết Bị Vật Tư Kim Liên
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Tình hình kinh doanh và phương hướng phát triển của công ty
2.1.2.1 Các mặt hàng kinh doanh
2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
2.1.2.3 Nhiệm vụ
2.1.3 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
2.1.5 Tổ chức kế toán tại công ty
2.1.5.1 Cơ cấu tổ chức kế toán của công ty TNHH MTV thiết bị vật tư Kim Liên
2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ các thành viên trong phòng kế toán
2.1.5.3 Một số chính sách kế toán công ty đang áp dụng
2.1.6 Thuận lợi , khó khăn , phương hướng phát triển
2.1.6.1 Thuận lợi
2.1.6.2 Khó khăn
2.1.6.3 Phương hướng phát triển:
2.2 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV thiết bị vật tư Kim Liên
2.2.1 Kế toán thu nhập
2.2.1.1 Kế toán doanh thu hàng bán
2.2.1.2 Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu
2.2.1.2.1 Chiết khấu thương mại
2.2.1.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác
2.2.2 Kế toán chi phí
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.5 Kế toán chi phí khác
2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức kế toán
3.1.1.2. Hạch toán kế toán tại công ty
3.1.2. Hạn chế
3.1.2.1. Tổ chức kế toán
3.1.2.2. Hạch toán kế toán
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2. Hạch toán kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan