[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí - xí nghiệp điều hành khoan


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí - xí nghiệp điều hành khoan
MỤC LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái niệm, vai trò, phương pháp của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. Kế toán doanh thu bán hàng
1.3. Kế toán chi phí
1.4. Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
1.5. Kế toán hoạt động khác
1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP ĐIỀU HÀNH KHOAN TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
A. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP ĐIỀU HÀNH KHOAN
2.1. Lịch sử hình thành
2.2. Bộ máy tổ chức của xí nghiệp
2.3. Tình hình nhân sự
2.4. Kết quả kinh doanh xi nghiệp
2.5. Giới thiệu phòng Kế toán
2.6. Hệ thống thông tin kế toán tại Xí nghiệp
B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP ĐIỀU HÀNH KHOAN
2.7. Tổ chức nghiệp vụ kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp
2.8. Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Chương III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp điều hành khoan
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Xí nghiệp điều hành khoan
3.3. Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan