[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ân


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của bài khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.1.4. Tài khoản sử dụng.
1.2.1.5. Phương pháp hạch toán.
1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng.
1.2.2.4. Phương pháp hạch toán.
1.2.3. Kế toán thu nhập khác
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng.
1.2.3.4. Phương pháp hạch toán.
1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
1.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại.
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.1.3. Tài khoản sử dụng.
1.3.1.4. Phương pháp hạch toán.
1.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại.
1.3.2.1. Khái niệm
1.3.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.2.3. Tài khoản sử dụng.
1.3.2.4. Phương pháp hạch toán.
1.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán
1.3.3.1. Khái niệm
1.3.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.3.3. Tài khoản sử dụng.
1.3.3.4. Phương pháp hạch toán.
1.3.4. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu
1.3.4.1.Khái niệm
1.3.4.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.3.4.3.Tài khoản sử dụng
1.3.4.4.Phương pháp hạch toán
1.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.1.1. Khái niệm
1.4.1.2. Phương pháp tính giá xuất kho
1.4.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
1.4.1.4. Tài khoản sử dụng.
1.4.1.5. Phương pháp hạch toán.
1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.4.2.1. Khái niệm
1.4.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.2.3. Tài khoản sử dụng.
1.4.2.4. Phương pháp hạch toán.
1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1. Khái niệm
1.4.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.3.3. Tài khoản sử dụng.
1.4.3.4. Phương pháp hạch toán.
1.4.4. Kế toán chi phí tài chính.
1.4.4.1. Khái niệm
1.4.4.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.4.3. Tài khoản sử dụng.
1.4.4.4. Phương pháp hạch toán.
1.4.5. Kế toán chi phí khác
1.4.5.1. Khái niệm
1.4.5.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.5.3. Tài khoản sử dụng.
1.4.5.4. Phương pháp hạch toán
1.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.6.1. Khái niệm
1.4.6.2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.4.6.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
1.4.6.4. Tài khoản sử dụng
1.4.6.5. Phương pháp hạch toán.
1.5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Cách xác định kết quả kinh doanh.
1.5.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
1.5.4. Tài khoản sử dụng.
1.5.5. Phương pháp hạch toán.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN HOÀNG ÂN.
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DNTN HOÀNG ÂN
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của DNTN Hoàng Ân
2.1.1.1. Lịch sử hình thành.
2.1.1.2. Quá trình phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của DNTN Hoàng Ân
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của DNTN Hoàng Ân
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý.
2.1.3.2. Vai trò từng phòng ban
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của DNTN Hoàng Ân.
2.1.4.1. Hình thức tổ chức phòng kế toán
2.1.4.2. Sơ đồ bộ máy kế toán.
2.1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán
2.1.4.4. Chính sách kế toán áp dụng tại DNTN Hoàng Ân.
2.1.4.4.1. Chế độ kế toán
2.1.4.4.2. Các nguyên tắc kế toán áp dụng
2.1.4.4.3. Hệ thống chứng từ kế toán
2.1.4.4.4. Hình thức sổ sách kế toán.
2.1.4.4.5. Hệ thống báo cáo tài chính
2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của DNTN Hoàng Ân
2.1.6. Thuận lợi và khó khăn
2.1.6.1. Thuận lợi
2.1.6.2. Khó khăn
2.2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN HOÀNG ÂN
2.2.1. Đặc điểm kinh doanh, phương thức tiêu thụ, thanh toán, trình tự luân chuyển chứng từ trong nghiệp vụ bán hàng tại DNTN Hoàng Ân
2.2.1.1. Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2. Phương thức bán hàng.
2.2.1.3. Phương thức thanh toán.
2.2.1.4. Trình tự luân chuyển chứng từ trong nghiệp vụ bán hàng
2.2.2. Kế toán doanh thu, thu nhập khác.
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
2.2.2.1.1. Nội dung.
2.2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.2.1.4. Trình tự ghi sổ
2.2.2.1.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
2.2.2.2.1. Nội dung.
2.2.2.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.2.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.2.2.4. Trình tự ghi sổ
2.2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác.
2.2.2.3.1. Nội dung.
2.2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.2.3.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.2.3.4. Trình tự ghi sổ
2.2.2.3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
2.2.3.1. Kế toán chiết khấu thương mại.
2.2.3.1.1. Nội dung.
2.2.3.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.3.1.4. Trình tự ghi sổ
2.2.3.1.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.3.2. Kế toán hàng bán bị trả lại.
2.2.3.2.1. Nội dung.
2.2.3.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.2.4. Trình tự ghi sổ
2.2.3.2.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.3.3. Kế toán giảm giá hàng bán.
2.2.3.3.1. Nội dung.
2.2.3.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.3.3.4. Trình tự ghi sổ
2.2.3.3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4. Kế toán các khoản chi phí.
2.2.4.1. Kế toán giá vốn hàng bán.
2.2.4.1.1. Nội dung.
2.2.4.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.1.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.1.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.1.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng.
2.2.4.2.1. Nội dung.
2.2.4.2.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.2.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.2.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.2.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.2.4.3.1. Nội dung.
2.2.4.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.3.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.3.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4.4. Kế toán chi phí tài chính.
2.2.4.4.1. Nội dung.
2.2.4.4.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.4.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.4.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4.5. Kế toán chi phí khác.
2.2.4.5.1. Nội dung.
2.2.4.5.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.5.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.5.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.5.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.4.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.4.6.1. Nội dung.
2.2.4.6.2. Tài khoản sử dụng
2.2.4.6.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.4.6.4. Trình tự ghi sổ
2.2.4.6.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.5.1. Nội dung
2.2.5.2. Tài khoản sử dụng.
2.2.5.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng.
2.2.5.4. Trình tự ghi sổ.
2.2.5.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2.2.6. Nghiệp vụ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại DNTN Hoàng Ân.
2.2.6.1. Nguồn tài liệu lập.
2.2.6.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của DNTN Hoàng Ân.
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN HOÀNG ÂN
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. NHẬN XÉT
3.1.1. Tình hình hoạt động tại DNTN Hoàng Ân
3.1.1.1. Ưu điểm
3.1.1.2. Khuyết điểm.
3.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại DNTN Hoàng Ân.
3.1.2.1. Ưu điểm
3.1.2.2. Khuyết điểm.
3.2. KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kiến nghị về tình hình hoạt động của doanh nghiệp
3.2.2. Kiến nghị về công tác kế toán
3.2.3. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Hoàng Ân.
3.2.4. Kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 
[/tomtat]

Bài viết liên quan