[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vấn đề chọn tham số trong phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm chung cho một hệ hữu hạn phương trình không chỉnh


[/kythuat]
[tomtat]
Vấn đề chọn tham số trong phương pháp hiệu chỉnh tìm nghiệm chung cho một hệ hữu hạn phương trình không chỉnh
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Không gian Banach – Toán tử đơn điệu và J- đơn điệu
1.1.1. Không gian bạch
1.1.2. Toán tử đơn điệu và J- đơn điệu
1.2. Bài toán đặt không chỉnh
1.2.1. Khái niệm về bài toán đặt không chỉnh
1.2.2. Thuật toán hiệu chỉnh Tikhonow
1.3. Hiệu chỉnh cho phương trình với toán tử đơn điệu
Chương 2. HIỆU CHỈNH CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ TOÁN TỬ J- ĐƠN ĐIỆU
2.1. Phương trình hiệu chỉnh Browder – Tikhonow cho PT toán tử J- đơn điệu
2.2. Phương pháp hiệu chỉnh cho hệ PT toán tử J- đơn điệu
2.3. Các chọn tham số hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ của nghiệm hiểu chỉnh
2.3.1. Cách chọn tham số hiệu chỉnh
2.3.2. Tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh
Kết luận
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan