[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ


[/kythuat]
[tomtat]
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1 Khái quát về khoản mục Tài sản cố định
1.1.1 Nội dung khoản mục Tài sản cố định
1.1.1.1 Tài sản cố định hữu hình
1.1.1.2 Tài sản cố định vô hình
1.1.1.3 Bất động sản đầu tư
1.1.1.4 Tài sản cố định thuê tài chính
1.1.2 Thay đổi nguyên giá Tài sản cố định
1.1.3 Đặc điểm của khoản mục Tài sản cố định
1.1.4 Công tác quản lý Tài sản cố định
1.1.5 Mục tiêu kiểm toán Tài sản cố định
1.2 Khái quát về khoản mục Chi phí khấu hao
1.2.1 Nội dung khoản mục Chi phí khấu hao
1.2.1.1 Khái niệm về Chi phí khấu hao
1.2.1.2 Các phương pháp khấu hao
1.2.2 Đặc điểm của khoản mục Chi phí khấu hao
1.2.3 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Chi phí khấu hao
1.2.4 Sai phạm thường gặp đối với Tài sản cố định và Chi phí khấu hao
1.2.5 Mục đích KSNB đối với Tài sản cố định và Chi phí khấu hao
1.2.6 Các thủ tục kiểm soát Tài sản cố định và Chi phí khấu hao
1.2.6.1 Xây dựng kế hoạch đầu tư Tài sản cố định
1.2.6.2 Phân chia trách nhiệm đầy đủ
1.2.6.3 Các công cụ kiểm soát khác
1.3 Quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao trong kiểm toán Báo cáo tài chính
1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
1.3.1.1 Tiền kế hoạch
1.3.1.2 Lập kế hoạch kiểm toán
1.3.2 Thực hiện kế hoạch và chương trình kiểm toán
1.3.2.1 Thử nghiệm kiểm soát
1.3.2.2 Thử nghiệm cơ bản
1.3.3 Hoàn thành kiểm toán
1.3.3.1 Xem xét những sự kiện sau ngày kết thúc niên độ
1.3.3.2 Đánh giá kết quả
1.3.3.3 Đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính đã kiểm toán
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT MỸ
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
2.1.1 Sơ lược về Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
2.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty
2.1.2.1 Mốc phát triển và các giai đoạn hình thành
2.1.2.2 Đánh giá tình hình phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay
2.1.3 Bộ máy tổ chức tại Công ty
2.1.3.1 Sơ đồ về bộ máy tổ chức
2.1.3.2 Nhận xét về bộ máy tổ chức tại Công ty
2.1.4 Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động
2.1.5 Các dịch vụ cung cấp của Công ty
2.1.6 Phương hướng phát triển
2.1.7 Thuận lợi và khó khăn trong phương hướng phát triển của Công ty
2.1.7.1 Thuận lợi trong phương hướng phát triển
2.1.7.2 Khó khăn trong phương hướng phát triển
2.2 Quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán
2.2.1.1 Tiền kế hoạch
2.2.1.2 Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán
2.2.2 Thực hiện kiểm toán
2.2.2.1 Thử nghiệm kiểm soát
2.2.2.2 Các thử nghiệm cơ bản
2.2.3 Hoàn thành kiểm toán
2.2.3.1 Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ
2.2.3.2 Rà soát lại Hồ sơ kiểm toán
2.2.3.3 Phát hành Báo cáo kiểm toán
2.2.3.4 Lưu Hồ sơ kiểm toán
2.3 Ví dụ quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
2.3.1 Chuẩn bị kiểm toán
2.3.1.1 Tiền kế hoạch
2.3.1.2 Xây dựng kế hoạch và chiến lược kiểm toán
2.3.2 Thực hiện kế hoạch và chương trình kiểm toán
2.3.2.1 Thử nghiệm kiểm soát
2.3.2.2 Thử nghiệm cơ bản
2.3.3 Hoàn thành kiểm toán
2.3.3.1 Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ
2.3.3.2 Rà soát lại Hồ sơ kiểm toán
2.3.3.3 Kết luận của Kiểm toán viên
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao trong Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
3.1.1 Ưu điểm
3.1.1.1 Nhận xét chung
3.1.1.2 Chương trình và kế hoạch kiểm toán
3.1.1.3 Chuẩn bị kiểm toán
3.1.1.4 Thực hiện kiểm toán
3.1.1.5 Kết thúc kiểm toán
3.1.2 Nhược điểm
3.1.2.1 Chương trình kiểm toán
3.1.2.2 Tìm hiểu hệ thống Kiểm soát nội bộ
3.1.2.3 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát, thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát .. 108
3.1.2.4 Thủ tục phân tích
3.1.2.5 Chứng kiến kiểm kê Tài sản cố định tăng lên trong kỳ
3.1.2.6 Kiểm tra mức khấu hao
3.1.2.7 Xác định nguyên giá Tài sản cố định và nguyên giá tính khấu hao
3.1.2.8 Kiểm tra quyền sở hữu hợp pháp đối với Tài sản cố định
3.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ
3.2.1 Thiết kế chương trình kiểm toán mẫu
3.2.2 Linh hoạt trong việc tìm hiểu và đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ
3.2.3 Thực hiện đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát, thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát
3.2.4 Thủ tục phân tích
3.2.5 Thực hiện chứng kiến kiểm kê những Tài sản cố định tăng lên trong kỳ
3.2.6 Lập bảng phân tích tổng quát về khấu hao và giá trị Hao mòn lũy kế
3.2.7 Tiến hành kiểm tra mức khấu hao đối với Tài sản cố định
3.2.8 Chú trọng hơn trong việc kiểm tra tính hợp lý về nguyên giá Tài sản cố định và nguyên giá tính khấu hao
3.2.9 Thực hiện kiểm tra quyền sở hữu hợp pháp đối với Tài sản cố định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan