[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 – 2009

[/kythuat]
[tomtat]
Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 – 2009
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Dân số
1.1.1.1. Quy mô dân số
1.1.1.2. Cơ cấu dân số
1.1.1.3. Phân bố dân cư
1.1.2. Nguồn lao động
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Cơ cấu lao động
1.1.2.3. Chất lượng lao động
1.1.3. Mối quan hệ giữa dân số và nguồn lao động
1.1.3.1. Sự gia tăng tự nhiên của dân số với quy mô nguồn lao động
1.1.3.2. Gia tăng cơ học với quy mô nguồn lao động
1.1.3.3. Chất lượng dân số với chất lượng nguồn lao động
1.1.3.4. Cơ cấu dân số với cơ cấu nguồn lao động
1.1.3.5. Phân bố dân cư với phân bố nguồn lao động
1.1.4. Vai trò của dân số, nguồn lao động trong phát triển kinh tế - xã hội
1.1.4.1. Gia tăng dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
1.1.4.2. Dân số với tiêu dùng, tích lũy và đầu tư
1.1.4.3. Dân số với giáo dục và y tế
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số, nguồn lao động
1.1.5.1. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội
1.1.5.2. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét về dân số và nguồn lao động ở Việt Nam
1.2.2. Vài nét về dân số và nguồn lao động ở vùng Đông Bắc
Chương 2: THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Những nhân tố tác động đến dân số, nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Các nhân tố tự nhiên
2.1.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội
2.1.4. Đánh giá chung
2.2. Thực trạng dân số, nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009
2.2.1. Dân số
2.2.1.1. Quy mô và gia tăng dân số
2.2.1.2. Cơ cấu dân số
2.2.1.3. Phân bố dân cư
2.2.2. Nguồn lao động
2.2.2.1. Quy mô nguồn lao động
2.2.2.2. Dân số hoạt động (Lực lượng lao động)
2.2.2.3. Dân số không hoạt động kinh tế
2.2.3. Tác động của dân số, nguồn lao động đến một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.3.1. Tác động của dân số, nguồn lao động đến phát triển kinh tế
2.2.3.2. Tác động của dân số, nguồn lao động đến vấn đề đói nghèo
2.2.3.3. Tác động của dân số, nguồn lao động đến phát triển giáo dục đào tạo
2.2.3.4. Tác động của dân số, nguồn lao động đến việc CSSK nhân dân
Tiểu kết
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, NGUỒN LAO ĐỘNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020.
3.1. Định hướng 99
3.1.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển dân số, nguồn lao động
3.1.2. Định hướng phát triển dân số, nguồn lao động của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
3.2. Các giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan