[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn của Nam Cao

[/kythuat]
[tomtat]
Hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn của Nam Cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Một số lí thuyết về ngữ dụng học
1.1.1. Lí thuyết về hành vi ngôn ngữ
1.1.1.1. Khái niệm hành vi ngôn ngữ
1.1.1.2. Hành vi ngôn ngữ trực tiếp, hành vi ngôn ngữ gián tiếp
1.1.1.3. Phát ngôn ngữ vi tường minh và phát ngôn ngữ vi nguyên cấp
1.1.1.4. Một số phương tiện đánh dấu hành vi ở lời
1.1.2. Sơ lược về hội thoại
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Các đơn vi hội thoại
1.1.2.3. Các quy tắc hội thoại
1.1.3. Ngữ cảnh
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Các nhân tố của ngữ cảnh
1.2. Khái quát lí thuyết về từ, cụm từ, câu tiếng Việt
1.2.1. Sơ lược về từ tiếng Việt
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Phân loại
1.2.2. Sơ lược về cụm từ tiếng Việt
1.2.2.1. Khái niệm
1.2.2.2. Phân loại
1.2.3. Sơ lược về câu tiếng Việt
1.2.3.1. Khái niệm
1.2.3.2. Phân loại
1.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC DIỄN ĐẠT HÀNH VI NGÔN NGỮ GIÁN TIẾP TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO
2.1. Nhận xét chung
2.2. Miêu tả cấu trúc ngữ pháp của các biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn Nam Cao
2.2.1. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu đơn
2.2.1.1. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu đơn đầy đủ thành phần nòng cốt
2.2.2. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu phức
2.2.3. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu ghép
2.2.3.1. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu ghép chuỗi
2.2.3.2. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu ghép đẳng lập
2.2.3.3. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là câu ghép chính phụ
2.2.4. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là một chuỗi câu
2.2.5. Biểu thức diễn đạt hành vi ngôn ngữ gián tiếp có cấu tạo là một bộ phận của câu
2.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 3: PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA HÀNH VI NGÔN NGỮ GIÁN TIẾP TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO
3.1. Các nhóm hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo hành vi ngôn ngữ trực tiếp
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Kết quả thống kê và phân loại
3.1.3. Miêu tả các hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo hành vi ngôn ngữ trực tiếp
3.1.3.1. Nhóm hành vi ngôn ngữ gián tiếp được thể hiện bằng một hành vi ngôn ngữ trực tiếp
3.1.3.2. Nhóm hành vi ngôn ngữ gián tiếp được thể hiện bằng hai hành vi ngôn ngữ trực tiếp
3.2. Các kiểu hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo lý thuyết hội thoại
3.2.1 Nhận xét chung
3.2.2 Kết quả thống kê và phân loại
3.2.3. Miêu tả các kiểu hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn Nam Cao được phân loại theo lý thuyết hội thoại
3.2.3.1. Các kiểu hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo chức năng của chúng trong cuộc hội thoại
3.1.3.2. Các kiểu hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo chức năng trong một tham thoại
3.3. Hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo chủ ngôn
3.3.1. Nhận xét chung
3.3.2. Kết quả thống kê và phân loại
3.3.3. Miêu tả hành vi ngôn ngữ gián tiếp được phân loại theo chủ ngôn
3.3.3.1. Hành vi ngôn ngữ có chủ ngôn là nhân vật
3.2.3.2. Hành vi ngôn ngữ gián tiếp có chủ ngôn là tác giả
3.4. Tác dụng của hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn của Nam Cao
3.4.1 Sử dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn Nam Cao có tác dụng tăng tính lịch sự cho phát ngôn
3.4.2. Sử dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong truyện ngắn Nam Cao có tác dụng bộc lộ thái độ, tâm trạng, tính cách nhân vật
3.4.3. Sử dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp có tác dụng thể hiện thái độ tác giả
3.4.4. Sử dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp có tác dụng làm tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm
3.5. Kết luận chương
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan