[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học chương Sinh trưởng và phát triển (SH11) bằng phần mềm Lecture maker 2.0

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học chương Sinh trưởng và phát triển (SH11) bằng phần mềm Lecture maker 2.0
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ thông là góp phần thực hiện đổi mới PPDH ở nhà trường nước ta hiện nay
1.1.2. Dạy học bằng bài giảng điện tử là hướng đi đúng trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học
1.1.3. Ưu điểm của phần mềm Lecture Maker 2.0 trong thiết kế BGĐT
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Sơ bộ đánh giá hiệu quả giảng dạy của một số phần mềm thiết kế BGĐT ở trường THPT
1.2.2. Sơ bộ điều tra những xu hướng sử dụng CNTT và những vướng mắc khi sử dụng CNTT trong dạy học
1.2.3. Sơ bộ đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm Lecture Maker 2.0 trong dạy học sinh học ở trường THPT
Chương 2. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN CHƯƠNG “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN” (SINH HỌC 11 CB) BẰNG PHẦN MỀM LECTURE MAKER 2.0
2.1. Cấu trúc nội dung chương “Sinh trưởng và phát triển” (Sinh học 11 CB)
2.2. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử
2.2.1. Nguyên tắc thiết kế
2.2.2. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử
2.2.3. Ví dụ minh họa quy trình thiết kế bài 34 “Sinh trưởng ở thực vật”
2.3. Quy trình sử dụng
2.3.1. Nguyên tắc sử dụng
2.3.2. Quy trình sử dụng
2.3.3. Một số ví dụ minh họa về tổ chức quá trình dạy - học trên lớp theo hướng sử dụng BGĐT
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Phương pháp thực nghiệm:
3.3.1. Chọn trường, lớp thực nghiệm và giáo viên dạy thực nghiệm
3.3.2. Bố trí thực nghiệm
3.3.3. Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Kết quả phân tích 3 bài kiểm tra trong thực nghiệm
3.4.2. Đánh giá kết quả phân tích bài kiểm tra sau thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan