[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng khi dạy học các chương Từ trường và Cảm ứng điện từ (chương trình Vật lý 11 cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng khi dạy học các chương Từ trường và Cảm ứng điện từ (chương trình Vật lý 11 cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT
1.1. Tổng quan
1.1.1. Thực hiện giáo dục KTTH trong dạy học Vật lí
1.1.2. Các nghiên cứu về dạy học tích hợp
1.2. Nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường THPT
1.2.1. Nhiệm vụ dạy học Vật lí ở trường THPT và định hướng thực hiện các nhiệm vụ dạy học Vật lí
1.2.2. Giáo dục KTTH và hướng nghiệp trong dạy học Vật lí
1.3. Điện năng - sản xuất và sử dụng điện năng
1.3.1. Điện năng và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội
1.3.2. Sự chuyển hoá các dạng năng lượng thành điện năng
1.3.3. Các vấn đề môi trường do sản xuất và sử dụng điện năng
1.4 Các biện pháp tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng trong hai chương "Từ trường" và "Cảm ứng điện từ" (Vật lí 11 - Cơ bản).
1.4.1. Tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng vào các bài học Vật lí trong hai chương "Từ trường" và "Cảm ứng điện từ" - Các mức độ tích hợp.
1.4.2. Tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng khi giải các bài tập có nội dung kĩ thuật.
1.4.3. Tổ chức tham quan, ngoại khoá
1.4.4. Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học
1.5. Nghiên cứu thực trạng thực hiện giáo dục KTTH - HN trong dạy học Vật lí
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ CÓ TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TRONG HAI CHƯƠNG "TỪ TRƯỜNG" VÀ "CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ" (VẬT LÍ 11 - BAN CƠ BẢN).
2.1. Cấu trúc, vai trò và các mục tiêu dạy học chương "Từ trường" và "Cảm ứng điện từ". Các yếu tố kiến thức làm cơ sở cho sản xuất và sử dụng điện năng.
2.1.1. Cấu trúc của chương"Từ trường" và chương " Cảm ứng điện từ"
2.1.2. Vai trò - vị trí của các chương"Từ trường" và " Cảm ứng điện từ"
2.1.3. Mục tiêu của các chương"Từ trường" và " Cảm ứng điện từ"
2.1.4. Các yếu tố kiến thức chủ yếu làm cơ sở cho sản xuất và sử dụng điện năng trong hai chương “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ”
2.2. Xây dựng tíên trình dạy học một số bài học vật lí có tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng trong 2 chương “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ”.
2.2.1. Một số nguyên tắc tích hợp các kiến thức về sản xuất và sử dụng điện năng.
2.2.2. Xây dựng tiến trình một số bài cụ thể
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3. Khống chế những ảnh hưởng liên quan đến kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4. Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm
3.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.6. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.7. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.8. Đánh giá chung về TNSP
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan