[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số chủ đề hình học không gian ở lớp 11

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số chủ đề hình học không gian ở lớp 11
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số vấn đề tâm lý học Vygotsky
1.2. Vùng phát triển gần nhất
1.2.1. Khái niệm VPTGN
1.2.2. Sự phát triển khái niệm khoa học và khái niệm thông thường ở trẻ em
1.2.3. Mối quan hệ giữa sự phát triển trí tuệ trong lứa tuổi HS và giảng dạy
1.2.4. Các giai đoạn học tập trong VPTGN
1.2.5. VPTGN đặc thù của mỗi HS
1.2.6. Vấn đề mở rộng VPTGN
1.3. Một số kết luận sư phạm
1.4. Thực trạng của việc dạy, học toán ở trường phổ thông hiện nay
1.5. Kết luận chương 1
Chương 2: VẬN DỤNG LÍ THUYẾT VỀ VPTGN TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT
2.1. Một số vấn đề về nội dung Hình học không gian ở trường THPT
2.2. Một số biện pháp thiết kế VPTGN cho HS khi DH nội dung "Quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong không gian" (Hình học 11)
2.2.1. Cung cấp về mặt phương pháp giải một số dạng bài tập
2.2.2. Khai thác một số bài toán có cùng phương pháp giải nhưng mức độ khó dần
2.2.3. Sử dụng một số định lí, bài toán mà HS đã học có liên quan mật thiết với các kiến thức mới HS có thể nhận ra thông qua phép tương tự hóa hoặc khái quát hóa.
2.2.4. Nhìn nhận một yếu tố dưới các khía cạnh khác nhau của bài tập để đưa ra bài tập mới.
2.3. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số chủ đề hình học không gian ở lớp 11
2.3.1. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số kiến thức quan hệ song song
2.3.2. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số kiến thức quan hệ vuông góc
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.4. Đối tượng thực nghiệm
3.5. Nội dung thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm:
3.7. Kết luận thực nghiệm
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan