[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa tinh thần của người Thái ở huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa tinh thần của người Thái ở huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN THUẬN CHÂU (SƠN LA)
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
1.2. Quá trình hình thành thành huyện Thuận Châu
1.3. Tình hình kinh tế
1.4. Tình hình văn hóa - xã hội
1.5. Khái quát về người Thái ở huyện Thuận Châu
1.5.1. Nguồn gốc, tên gọi và lịch sử cư trú của người Thái ở Thuận Châu
1.5.1.1. Nguồn gốc
1.5.1.2. Tên gọi
1.5.1.3. Lịch sử cư trú
1.5.2. Vài nét về văn hóa vật chất của người Thái ở huyện Thuận Châu
Tiểu kết chương 1
Chương 2. VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN THUẬN CHÂU
2.1. Tín ngưỡng, tôn giáo
2.1.1. Quan niệm về thế giới “Phi”
2.1.1.1. Phi khuôn
2.1.1.2. Phi Mường, Phi Bản
2.1.1.3. Phi hươn
2.1.1.4. Phi Pá Heo
2.1.1.5. Phi Pá
2.1.2. Quan niệm về Then và tín ngưỡng “Phi Then”
2.1.3. Tục thờ cúng
2.1.3.1. Thờ cúng trời đất, mường bản
2.1.3.2. Thờ cúng tổ tiên
2.2. Phong tục, tập quán
2.2.1. Hôn nhân
2.2.1.1. Giai đoạn tìm hiểu
2.2.1.2. Giai đoạn cưới xin
2.2.2. Gia đình
2.2.3. Tang ma
2.3. Luật tục
2.3.1. Luật tục Thái
2.3.2. Nội dung của luật tục Thái Thuận Châu
2.3.3. Giá trị của luật tục Thái
2.4. Lễ hội
2.4.1. Lễ tết Nguyên đán
2.4.2. Lễ hội “Muôn lảu nó”
2.4.3. Lễ hội lên nhà mới
2.4.4. Lễ hội ném Còn
2.4.5. Lễ hội cầu mưa ("Xên Xó Phốn")
2.4.6. Hạn Khuống
2.5. Văn học
2.5.1. Văn học thành văn
2.5.2. Văn học dân gian truyền miệng
2.5.3. Văn học tiếp thu các tác phẩm văn học của các dân tộc khác ở Sơn La
2.6. Nghệ thuật
2.6.1. Nghệ thuật trang trí điêu khắc gỗ, đan, mây, tre, giang
2.6.2. Nghệ thuật trang trí họa tiết trên vải
2.6.3. Nghệ thuật múa hát, âm nhạc
2.7. Chữ viết, lịch pháp và giáo dục
2.7.1. Chữ viết
2.7.2. Lịch pháp
2.7.3. Giáo dục
2.8. Đặc điểm về đời sống văn hóa tinh thần của người Thái ở huyện Thuận Châu (Sơn La)
Tiểu kết chương 2
Chương 3. NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN THUẬN CHÂU (SƠN LA)
3.1. Những biến đổi về phong tục, tập quán của người Thái ở huyện Thuận Châu (Sơn La) hiện nay
3.2. Những biến đổi về giáo dục, văn học, nghệ thuật của người Thái ở huyện Thuận Châu (Sơn La) hiện nay
3.3. Mối quan hệ giao lưu văn hoá và ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa Thái ở huyện Thuận Châu với các dân tộc khác
3.4. Sự khác biệt về văn hóa của người Thái ở huyện Thuận Châu (Sơn La) với người Thái ở một số địa phương khác
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan