[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và sử dụng bài tập trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương Các định luật bảo toàn Vật Lý 10 Nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và sử dụng bài tập trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương Các định luật bảo toàn Vật Lý 10 Nâng cao
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
II. NỘI DUNG
Chương I: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KIẾN THỨC MỚI THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ NHẰM GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH.
1.1 Lý luận về bài tập vật lý
1.1.1 Khái niệm về bài tập vật lý
1.1.2 Khái quát về bài tập trắc nghiệm định tính
1.1.2.1 Khái niệm về bài tập trắc nghiệm định tính
1.1.2.2 Vai trò, vị trí của bài tập trắc nghiệm định tính
1.1.2.3 Phân loại bài tập trắc nghiệm định tính
1.1.2.4 Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm định tính
1.2 Khái quát về dạy học nêu vấn đề
1.2.1 Tình huống có vấn đề
1.2.2 Các giai đoạn của dạy học nêu vấn đề
1.2.2.1 Giai đoạn 1: Giai đoạn nêu vấn đề
1.2.2.2 Giai đoạn 2: Giai đoạn giải quyết vấn đề
1.2.2.3 Giai đoạn 3: Giai đoạn củng cố và vận dụng
1.2.3 Sử dụng BTTNĐT trong dạy học nêu vấn đề
1.3 Khái quát tính tích cực
1.3.1 Khái niệm tính tích cực
1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh
1.3.3 Các biện pháp góp phần phát huy tính tích cực của học sinh
1.3.4 Các tiêu chí đánh giá tính tích cực của học sinh
1.3.4.1 Mức độ yếu
1.3.4.2 Mức độ trung bình
1.3.4.3 Mức độ khá
1.3.4. 4 Mức độ tốt
1.4 Thực trạng về vấn đề xây dựng và sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học kiến thức mới ở tại địa bàn nghiên cứu
1.4.1 Thực trạng về vấn đề xây dựng và sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học kiến thức mới hiện nay tại tại địa bàn nghiên cứu
1.4.2 Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng và sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học kiến thức mới nhằm góp phần góp phần phát huy tính tích cực và góp phần nâng cao kết quả học tập cho học sinh
1.4.2.1 Những thuận lợi cơ bản
1.4.2.2 Một số khó khăn
1.5 Kết luận chương I
Chương II: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC KIẾN THỨC MỚI CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ
2.1 Đề xuất tiến trình sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề
2.1.1 Đề xuất tiến trình sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề
2.1.2 Một số lưu ý khi sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong giờ dạy
2.1.2.1 Tạo tình huống làm xuất hiện BTTNĐT trong giờ học
2.1.2.2 Xử lí phương án trả lời mà HS lựa chọn
2.2 Chuẩn kiến thức kỹ năng chương “Các định luật bảo toàn”
2.2.1 Vị trí của chương “Các định luật bảo toàn”
2.2.2 Nội dung kiến thức của chương “Các định luật bảo toàn”
2.2.2.1 Kiến thức
2.2.2.2 Kỹ năng
2.3 Đề xuất hệ thống bài tập trắc nghiệm định tính sử dụng trong quá trình thực tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương “Các định luật bảo toàn”
2.3.1 Một số yêu cầu khi sử dụng BTTNĐT
2.3.1.1 Yêu cầu đối với một bài tập
2.3.1.2 Yêu cầu đối với hệ thống bài tâp
2.3.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm định tính
2.3.3 Đề xuất hệ thống bài tập thuộc chương “Các định luật bảo toàn”
2.4 Đề xuất tiến trình sử dụng bài tập trắc nghiệm định tính trong quá trình tổ chức hoạt động dạy, học kiến thức mới chương “Các định luật bảo toàn” khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề.
2.5 Kết luận chương II..
Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích và nhiệm vụ Thực nghiệm
3.1.1 Mục đích
3.1.2 Nhiệm vụ
3.2 Đối tượng và nội dung Thực nghiệm
3.2.1 Đối tượng
3.2.2 Nội dung
3.3 Phương pháp Thực nghiệm sư phạm
3.3.1 Chọn mẫu Thực nghiệm
3.3.2 Tiết hành dạy Thực nghiệm sư phạm
3.4 Đánh giá kết quả Thực nghiệm sư phạm
3.4.1 Các tiêu trí đánh giá tính tích cực của HS trong giờ học
3.4.2 Đánh giá tính tích cực của HS thông qua kết quả Thực nghiệm
3 4.2.1 Đánh giá tính tích cực của HS qua quan sát giờ học
3.4.2.2 Đánh giá tính tích cực của HS qua kết quả kiểm tra
3.4.3 Kiểm định giả thuyết thống kê
3.5 Kết luận chương III
III. KẾT LUẬN CHUNG

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan