[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn (2003-2012)

[/kythuat]
[tomtat]
Công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn (2003-2012)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN
1.1. Lịch sử hành chính
1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
1.2.1. Vị trí địa lý, địa hình
1.2.2. Khí hậu – thủy văn
1.2.3. Tài nguyên đất
1.2.4. Tài nguyên nước
1.2.5. Tài nguyên rừng
1.2.6. Tài nguyên khoáng sản
1.3. Điều kiện kinh tế
1.4. Điều kiện xã hội
1.4.1. Dân cư
1.4.2. Văn hóa, giáo dục, y tế
1.4.3. Dân tộc, phong tục tập quán
Chương 2. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN (2003-2012)
2.1. Khái niệm đói nghèo
2.2. Khái niệm xóa đói giảm nghèo
2.3. Chuẩn mực đánh giá đói nghèo
2.4. Nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến đói nghèo
2.4.1. Nguyên nhân
2.5. Chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xóa đói giảm nghèo
2.6. Chủ trương XĐGN của tỉnh Bắc Kạn
2.7. Việc triển khai các chương trình XĐGN ở Pác Nặm, Bắc Kạn 2003-2012
2.8. Hệ thống tổ chức và cán bộ thực hiện XĐGN
2.9. Kế hoạch thực hiện chương trình XĐGN của huyện giai đoạn 2010-2020
2.9.1. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của huyện Pác Nặm
2.9.2. Dự kiến kết quả thực hiện chương trình 30a đến năm 2020
Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG CUỘC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐỐI VỚI KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN PÁC NẶM
3.1. Trên lĩnh vực kinh tế
3.1.1. Trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp
3.1.2. Lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng
3.1.3. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ, du lịch
3.1.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng
3.2. Trên lĩnh vực xã hội
3.3. Những hạn chế trong công cuộc XĐGN
3.4. Vấn đề đặt ra cho việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện giai đoạn 2010-2020
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan