[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ THPT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. DẠY HỌC PHÂN HOÁ
1.1. Tư tưởng chủ đạo về dạy học phân hoá
1.2. Dạy học phân hóa nội tại
1.2.1. Quan điểm chung của dạy học phân hoá nội tại
1.2.2. Những biện pháp dạy học phân hoá
1.3. Những hình thức dạy học phân hoá
1.3.1. Dạy học ngoại khoá
1.3.2. Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi
1.3.3. Dạy học giúp đỡ học sinh yếu kém toán
1.4. Vai trò của dạy học phân hoá
1.4.1. Vai trò và nhiệm vụ môn toán trong trường phổ thông
1.4.2. Những ưu, nhược điểm về dạy học phân hoá trong trường phổ thông
1.4.3. Mối quan hệ giữa dạy học phân hoá và các phương pháp dạy học khác
1.5. Quy trình dạy học phân hoá
1.5.1. Nhiệm vụ của thầy trước khi lên lớp
1.5.2. Nhiệm vụ của trò trước khi lên lớp
1.5.3. Quy trình tổ chức giờ học
1.6. Phân bậc hoạt động trong dạy học môn toán
1.6.1. Những căn cứ phân bậc hoạt động
1.6.2. Điều khiển quá trình học tập dựa vào sự phân bậc hoạt động
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. DẠY HỌC PHÂN HOÁ VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT
2.1. Thực trạng và định hướng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông
2.1.1. Thực trạng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông
2.1.2. Định hướng về dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông
2.1.3. Điều hành các hoạt động cho học sinh trong giờ dạy học phân hoá
2.2. Dạy học phân hoá các chủ đề về phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ
2.2.1. Chủ đề 1: Biến đổi tương đương phương trình, bất phương trình
2.2.2. Chủ đề 2: Sử dụng ẩn phụ trong giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
2.2.3. Chủ đề 3: Lượng giác hoá phương trình và bất phương trình vô tỉ
2.2.4. Chủ đề 4: Sử dụng hàm số giải phương trình và bất phương trình vô tỷ
2.2.5. Chủ đề 5: Những phương trình và bất phương trình vô tỉ không mẫu mực
2.2.6. Phương trình, bất phương trình vô tỉ có chứa các biểu thức lượng giác, hàm mũ, logarit
2.2.7. Sử dụng điều kiện cần và đủ giải phương trình, bất phương trình vô tỉ
2.2.8. Chủ đề 6: Hệ phương trình vô tỷ
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Tổ chức thực hiện
3.2.1. Về khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh
3.2.2. Về kết quả kiểm tra
3.3. Kết quả thử nghiệm
KẾT LUẬN

TÀU LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan