[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

[/kythuat]
[tomtat]
Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu.
1.2. Hoạt động dạy – học.
1.3. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.
1.4. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh DTNT.
1.5. Định hướng hành động học tập cho học sinh dân tộc nội trú trong dạy học Vật lý.
1.6. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học Vật lý ở trường dân tộc nội trú.
1.7. Tình hiểu tình hình dạy và học chương “Các định luật bảo toàn” (Vật lý 10 Cơ bản).
Kết luận chương 1
Chương II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VẬT LÝ DỰA TRÊN SỰ ĐỊNH HƯỚNG TÌM TÒI KIẾN THỨC CHO HỌC SINH DÂN TỘC NỘI TRÚ
2.1. Một số đặc điểm về chương trình Vật lý lớp 10 ban cơ bản.
2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động dạy và học Vật lý lớp 10 đối với trường dân tộc nội trú.
2.3. Các gia đoạn của tiến trình dạy học Vật lý.
2.4. Sơ đồ hình thành kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”.
2.5. Soạn thảo tiến trình dạy học một số kiến thức Vật lý cụ thể dựa trên sự định hướng tìm tòi kiến thức cho học sinh dân tộc nội trú.
Kết luận chương II
Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm.
3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm.
3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm.
3.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm.
3.5. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm.
3.6. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm.
Kết luận chương III
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan