[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại SHB Lighting

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại SHB Lighting
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại vốn bằng tiền.
1.1.2. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền:
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.
1.1.4. Vai trò của công tác kế toán vốn bằng tiền
1.2. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tiền mặt tại quỹ
1.2.2. Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ
1.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.4. Quy trình lập và luân chuyển phiếu thu, chi
1.2.5. Kết cấu và tài khoản sử dụng
1.2.6. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu.
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
1.3.1. Quy định về kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.2. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền gửi ngân hàng
1.3.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu
1.3.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về tiền gửi ngân hàng
1.4. Kế toán tiền đang chuyển.
1.4.1. Khái niệm và đặc điểm
1.4.2. Chứng từ sử dụng.
1.4.3. Tài khoản sử dụng.
1.4.4. Kết cấu
1.4.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về tiền đang chuyển
1.5. Vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.5.3. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.5.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
2.1. Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại SHB Lighting.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM SHB Lighting
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Hình thức và chế độ kế toán áp dụng
2.1.6. Trình tự kế toán ghi sổ theo hình thức nhật ký chung.
2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại SHB Lighting.
2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH TM SHB Lighting
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHB LIGHTING
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại SHB Lighting.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về hình thức kế toán.
3.1.1.3. Về hạch toánkế toán.
3.1.1.4. Về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
3.1.1.5. Về đội ngũ cán bộ nhân viên
3.1.2. Tồn tại cần khắc phục
3.1.2.1. Về công tác kiểm kê quỹ tiền mặt
3.1.2.2. Về việc luân chuyển chứng từ
3.1.2.3. Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.2.4. Về việc ứng dụng kỹ thuật vào công tác kế toán.
3.1.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM SHB Lighting.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan