[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty Cổ phần VILACO

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty Cổ phần VILACO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền trong DN
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn bằng tiền
1.1.2. Nguyên tắc kế toán hạch toán vốn bằng tiền
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán hạch toán vốn bằng tiền
1.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong DN
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.1. Tiền mặt tại quỹ
1.2.1.2. Tiền gửi ngân hàng
1.2.1.3. Tiền đang chuyển
1.2.2. TK sử dụng
1.2.2.1. Tài khoản 111
1.2.2.2. Tài khoản 112
1.2.2.3. Tài khoản 113
1.2.3. Kết cấu và nội dung sử dụng các tài khoản vốn bằng tiền
1.2.3.1. Tiền mặt
1.2.3.2. Tiền gửi ngân hàng
1.2.3.3. Tiền đang chuyển
1.3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong DN.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VILACO
2.1. Khái quát chung về công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty
2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Vilaco
2.2.1. Đặc điểm công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Vilaco
2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty
2.2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty Cổ phần Vilaco
2.2.2.1.1. Chứng từ, tài khoản
2.2.2.1.2. Quy trình hạch toán vốn bằng tiền
2.2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty Cổ phần Vilaco
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VILACO
3.1. Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Vilaco
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Vilaco

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan