[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát việc sử dụng từ ngữ Hán Việt trong sáng tác của Nam Cao

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát việc sử dụng từ ngữ Hán Việt trong sáng tác của Nam Cao
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN
1.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tiếp xúc Hán Việt
1.2 Quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
1.3 Từ Hán Việt
1.3.1 Khái niệm từ Hán Việt
1.3.2 Đặc điểm của từ ngữ Hán Việt
1.3.3 Vai trò của từ ngữ Hán Việt trong tiếng Việt
1.4 Phong cách ngôn ngữ và phong cách ngôn ngữ tác giả
1.4.1 Các quan niệm khác nhau về phong cách ngôn ngữ
1.4.2 Các quan niệm khác nhau về phong cách ngôn ngữ tác giả
1.5 Khái quát về con người và sự nghiệp sáng tác của Nam Cao
1.5.1 Vài nét về tác giả Nam Cao
1.5.2 Khái quát về sự nghiệp văn chương của Nam Cao
CHƯƠNG 2: CÁC TỪ NGỮ HÁN VIỆT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO
2.1 Dẫn nhập
2.2 Thống kê, phân loại các từ ngữ Hán Việt được sử dụng trong sáng tác của Nam Cao
2.2.1 Thống kê, phân loại chung
2.2.2 Các từ ngữ Hán Việt được sử dụng trong sáng tác của Nam Cao xét về cấu tạo
2.2.3 Các từ ngữ Hán Việt được sử dụng trong sáng tác của Nam Cao xét về từ loại
2.2.4 Các từ ngữ Hán Việt được sử dụng trong sáng tác của Nam Cao xét về ngữ nghĩa.
2.3 Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG TỪ NGỮ HÁN VIỆT TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO
3.1 Vai trò của từ ngữ Hán Việt trong sáng tác văn học
3.1.1 Vai trò của ngôn từ trong sáng tác văn học
3.1.2 Vai trò của từ ngữ Hán Việt trong sáng tác văn học Việt Nam
3.2 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt trong sáng tác của Nam Cao
3.2.1 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua lời văn miêu tả
3.2.1.1 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua lời văn miêu tả người nông dân nghèo
3.2.1.2 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua lời văn miêu tả người trí thức nghèo
3.2.1.3 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua lời văn miêu tả bọn địa chủ phong kiến
3.2.2 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua vai giao tiếp
3.2.2.1 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua vai giao tiếp ngang hàng
3.2.2.2 Nghệ thuật sử dụng từ ngữ Hán Việt qua vai giao tiếp không ngang hàng
3.3 Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan