[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và phân loại câu theo lý thuyết kết trị (trên cứ liệu câu động từ trong tiếng Việt)

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và phân loại câu theo lý thuyết kết trị (trên cứ liệu câu động từ trong tiếng Việt)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1.Lí thuyết kết trị.
1.2. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của cách vận dụng lí thuyết kết trị vào việc phân tích, phân loại câu.
1.2.1. Vấn đề vận dụng lí thuyết kết trị vào việc việc phân tích, phân loại câu qua một số công trình ngôn ngữ học.
1.2.2. Nguyên tắc, thủ pháp và quy trình phân tích, phân loại câu theo lí thuyết kết trị.
1.2.2.1. Một số vấn đề chung về câu.
1.2.2.2. Nguyên tắc phân tích, phân loại câu theo lí thuyết kết trị.
1.2.2.3. Các thủ pháp phân tích, phân loại câu theo lí thuyết kết trị.
1.2.2.4. Quy trình phân tích, phân loại câu theo lí thuyết kết trị.
1.3. Tiểu kết
Chương 2: THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI CÂU ĐỘNG TỪ TIẾNG VIỆT THEO LÍ THUYẾT KẾT TRỊ
2.1. THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU – VỊ NGỮ.
2.1.1. Xác định vị ngữ dựa vào thuộc tính kết trị của động từ.
2.1.2. Phân loại vị ngữ dựa vào kết trị bắt buộc của vị từ - vị ngữ.
2.1.2.1. Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ vô trị.
2.1.2.2. Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ đơn trị.
2.1.2.3. Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ song trị.
2.1.2.4. Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ tam trị.
2.2. Chủ ngữ.
2.2.1. Xác định chủ ngữ dựa vào thuộc tính kết trị của vị từ - vị ngữ.
2.2.1.1. Định nghĩa.
2.2.1.2. Xác định đặc điểm của chủ ngữ dựa vào kết trị của ộng từ - vị ngữ.
2.3. Tân ngữ.
2.4. Phân biệt chủ ngữ với tân ngữ.
2.5. Vấn đề khởi ngữ nhìn từ góc độ lí thuyết kết trị.
2.6. Phân loại câu động từ theo lí thuyết kết trị.
2.6.1. Vài nét về cách phân loại câu theo quan niệm truyền thống.
2.6.2. Cách phân loại câu theo kết trị.
2.6.2.1. Tiêu chí phân loại.
2.6.2.1.1. Dựa vào mức độ hiện thực hóa kết trị của động từ - vị ngữ (mức độ hoàn chỉnh về cú pháp của câu).
2.6.2.1.2. Dựa vào số lượng thành phần chính.
2.6.2.1.3. Cách mô hình hóa các kiểu câu.
2.6.3. Các kiểu câu đơn.
2.6.3.1. Các kiểu câu đơn xét theo mức độ phức tạp về cấu tạo của các thành phần bắt buộc. Câu đơn không mở rộng và câu đơn mở rộng.
2.6.3.2. Các kiểu câu đơn xét theo số lượng thành phần phụ bắt buộc (diễn tố) có bên động từ – vị ngữ.
2.6.4. Các kiểu câu ghép.
2.6.4.1. Câu có ý nghĩa liệt kê, trình bày sự việc.
2.6.4.2. Câu có ý nghĩa nối tiếp.
2.6.4.3. Câu có ý nghĩa lựa chọn.
2.6.4.4. Câu có ý nghĩa độc lập (tương phản).
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan