[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy và học kiến thức về Hạt nhân nguyên tử - Vật lý 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy và học kiến thức về Hạt nhân nguyên tử - Vật lý 12 nâng cao theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học sinh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tính tích cực nhận thức
1.1.1. Khái niệm tính tích cực.
1.1.2. Biểu hiện của tính tích cực
1.1.3. Các mức độ của tính tích cực.
1.1.4. Các biện pháp phát huy tính tích cực của HS.
1.2. Phần mềm mô phỏng trong dạy học vật lý
1.2.1. Khái niệm phần mềm mô phỏng.
1.2.1.1. Khái niệm mô phỏng nhờ máy tính
1.2.1.2. Khái niệm phần mềm mô phỏng
1.2.2. Các loại phần mềm mô phỏng trong dạy học vật lý.
1.2.2.1. Phần mềm mô phỏng chính xác hay mô phỏng định lượng
1.2.2.2. Phần mềm mô phỏng không chính xác hay mô phỏng định tính.
1.2.3. Vai trò của phần mềm mô phỏng đối với dạy học vật lý.
1.2.3.1. Mô phỏng nhằm trực quan hóa đối tượng nghiên cứu.
1.2.3.1.1. Đặc điểm các hiện tượng, quá trình vật lý cần mô phỏng.
1.2.3.1.2. Khả năng minh họa, mô phỏng các hiện tượng, quá trình vật lý bằng máy vi tính có phần mềm mô phỏng.
1.2.3.1.3. So sánh việc mô phỏng, minh họa các hiện tượng, quá trình vật lý bằng phần mềm mô phỏng và bằng máy chiếu phim dương bản, phim hoạt hình
1.2.3.2. Mô phỏng nhằm đưa ra các giả thuyết khoa học theo con đường lý thuyết.
1.2.3.2.1. Khả năng có thể đi sâu vào các mối quan hệ có tính bản chất của các hiện tượng, quá trình vật lý nhờ mô phỏng bằng máy vi tính.
1.2.3.2.2. Các bước trong quá trình đưa ra các dự đoán, giả thuyết về hiện tượng, quá trình vật lý mới, tìm ra kiến thức mới (trạng thái, mối quan hệ, quy luật mới…) bằng con đường lý thuyết nhờ phần mềm mô phỏng.
1.3. Lý luận dạy học
1.3.1. Các phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông.
1.3.1.1. Các phương pháp dạy học hiểu theo nghĩa rộng.
1.3.1.2. Trong thực tiễn dạy học vật lý ở trường phổ thông hiện nay.
1.3.2. Các phương pháp dạy học tích cực
1.3.2.1. Phương pháp thuyết trình.
1.3.2.2. Phương pháp đàm thoại.
1.3.2.3. Phương pháp dạy học theo nhóm.
1.3.3. Phối hợp các phương pháp dạy học.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Chương 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG TRONG THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN PHẦN “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - VL 12 NÂNG CAO”
2.1. Khái quát về kiến thức phần “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao”.
2.1.1. Vị trí của phần “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao”.
2.1.2. Yêu cầu cần đạt được khi học phần “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao”.
2.1.2.1. Về kiến thức.
2.1.2.2. Về kỹ năng.
2.1.2.3. Về thái độ tình cảm.
2.1.3. Cấu trúc chương “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao”
2.1.4. Sơ đồ cấu trúc chi tiết chương “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao”
2.2. Thực trạng dạy học “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao” phần theo phương pháp truyền thống.
2.2.1. Ưu điểm.
2.2.2. Nhược điểm.
2.3. Xây dựng tiến trình dạy học một số bài trong phần “Hạt nhân nguyên tử - VL 12 nâng cao” với sự trợ giúp của các phần mềm mô phỏng.
2.3.1. Xây dựng tiến trình dạy học Bài 53: Phóng xạ
2.3.1.1. Mục tiêu.
2.3.1.2. Chuẩn bị.
2.3.1.3. Dự kiến bảng ghi.
2.3.1.4. Tổ chức hoạt động giảng dạy.
2.3.2. Xây dựng tiến trình dạy học Bài 54: Phản ứng hạt nhân.
2.3.2.1. Mục tiêu.
2.3.2.2. Chuẩn bị.
2.3.2.3. Dự kiến bảng ghi.
2.3.2.4. Tổ chức hoạt động dạy học.
2.3.3. Xây dựng tiến trình dạy học Bài 56: Phản ứng phân hạch
2.3.3.1. Mục tiêu.
2.3.3.2. Chuẩn bị
2.3.3.3. Dự kiến bảng ghi.
2.3.3.4. Tổ chức hoạt động dạy học.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích.
3.1.2. Nhiệm vụ.
3.2. Đối tượng, nội dung, phương pháp TNSP.
3.2.1. Đối tượng.
3.2.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm.
3.2.3. Phương pháp thực nghiệm.
3.3. Những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành TNSP.
3.3.1. Những thuận lợi.
3.3.2. Những khó khăn.
3.4. Phương pháp đánh giá kết quả TNSP.
3.4.1. Phân tích định tính dựa trên theo dõi hoạt động của HS trong giờ học.
3.4.2. Phân tích kết quả định lượng dựa trên kết quả bài kiểm tra.
3.4.3. Khống chế các tác động ảnh hưởng đến kết quả TNSP.
3.5. Tiến hành thực nghiệm sư phạm.
3.5.1. Công tác chuẩn bị.
3.5.1.1 Chọn các bài TNSP
3.5.1.2. Lên lịch dạy TNSP.
3.5.2. Diễn biến quá trình thực nghiệm sư phạm.
3.6. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm.
3.6.1. Yêu cầu chung về việc xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
3.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm.
3.6.3. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm.
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan