[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng phát triển và những tác động kinh tế, xã hội, môi trường của các làng nghề ở Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng phát triển và những tác động kinh tế, xã hội, môi trường của các làng nghề ở Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LÀNG NGHỀ
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số vấn đề về làng nghề
1.1.2. Một số hình thức tổ chức sản xuất làng nghề
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề
1.1.4. Những tác động của các làng nghề
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khái quát về làng nghề ở Đồng bằng sông Hồng
1.2.2. Khái quát thực trạng phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh
Tiểu kết chương 1
Chương 2. TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ, CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ Ở TỪ SƠN
2.1. Tiềm năng phát triển các làng nghề ở Từ Sơn
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.2. Thực trạng phát triển và phân bố các làng nghề ở Từ Sơn
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề ở Từ Sơn
2.2.2. Thực trạng phát triển làng nghề
2.2.3. Một số làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề, khu công nghiệp làng nghề điển hình trên địa bàn thị xã Từ Sơn
2.3. Những tác động của làng nghề
2.3.1. Những hiệu quả
2.3.2. Những vấn đề nảy sinh
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỪ SƠN ĐẾN 2015 TẦM NHÌN 2020
3.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Từ Sơn đến năm 2015
3.1.1. Phương hướng chung
3.1.2. Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2015
3.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển các làng nghề thị xã Từ Sơn
3.2.1. Quan điểm phát triển
3.2.2. Mục tiêu phát triển
3.3. Định hướng phát triển các làng nghề trên địa bàn thị xã Từ Sơn
3.3.1. Định hướng phát triển các làng nghề đã có
3.3.2. Định hướng phát triển các làng nghề mới
3.3.3. Định hướng hình thành các tiểu vùng chủ yếu
3.4. Các giải pháp chủ yếu
3.4.1. Giải pháp về quy hoạch
3.4.2. Giải pháp về khoa học công nghệ
3.4.3. Giải pháp về vốn
3.4.4. Giải pháp về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.4.5. Giải pháp về thị trường
3.4.6. Giải pháp về quản lí và bảo vệ môi trường
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan