[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học khối Nông – Lâm – Ngư khi dạy phần Nhiệt học trong chương trình Vật lí đại cương

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học khối Nông – Lâm – Ngư khi dạy phần Nhiệt học trong chương trình Vật lí đại cương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN
1.1 Cơ sở lý luận về dạy và học. Nhiệm vụ dạy học đại học
1.1.1 Quan điểm hiện đại về dạy học
1.1.1.1 Bản chất của hoạt động dạy
1.1.1.2 Bản chất của hoạt động học
1.1.1.3 Sự tương tác trong hệ dạy học
1.1.2 Nhiệm vụ dạy học đại học
1.2.2.1 Bản chất của quá trình dạy học ở đại học
1.2.2.2 Nhiệm vụ dạy học đại học
1.2 Cơ sở lý luận của việc phát huy năng lự c tư duy sáng tạo
1.2.1 Khái niệm về tư duy sáng tạo
1.2.2 Đặc điểm và các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo
1.2.2.1 Đặc điểm của tư duy sáng tạo
1.2.2.2 Các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo
1.2.3 Chủ thể sáng tạo và phẩm chất của người nghĩ sáng tạo
1.2.3.1 Chủ thể sáng tạo
1.2.3.2 Những phẩm chất của người nghĩ sáng tạo
1.2.4 Điều kiện của tư duy sáng tạo
1.3 Mối liên hệ giữa tư duy sáng tạo với các phẩm chất trí tuệ khác
1.3.1 Mối liên hệ giữa tính tự giác, tích cực, độc lập và tư duy sáng tạo
1.3.2 Mối liên hệ giữa tri thức và tư duy sáng tạo
1.3.2.1 Tri thức là gì ?
1.3.2.2 Vai trò của tri thức với sáng tạo
1.3.3 Mối quan hệ giữa năng lực giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo
1.3.4 Mối quan hệ giữa tự học và tư duy sáng tạo
1.3.5 Mối quan hệ giữa nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo
1.4 Các biện pháp rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên
1.4.1 Phương pháp dạy học nêu vấn đề
1.4.1.1 Khái niệm dạy học nêu vấn đề
1.4.1.2 Các đặc trưng cơ bản của dạy học nêu vấn đề
1.4.1.3 Tình huống có vấn đề
1.4.1.4 Bài toán nêu vấn đề - Ơrixtic và cấu trúc của nó
1.4.1.5 Định hướng hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề xây dựng một tri thức mới
1.4.2 Phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học
1.4.2.1 Khái niệm tự học
1.4.2.2 Phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học
1.4.3 Phương pháp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
1.5 Thực trạng việc phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên khối ngành nông – lâm – ngư trong các trường cao đẳng, đại học
1.5.2 Thực trạng về điều kiện và phương pháp dạy học của giáo viên
1.5.3 Thực trạng về thái độ và chất lượng học tập của sinh viên
Kết luận chương I
Chương II: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG HỌC” PHẦN NHIỆT HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN
2.1 Vị trí, vai trò, cấu trúc chương “Các nguyên lý nhiệt động học” thuộc phần Nhiệt học trong chương trình Vật lý đại cương
2.1.1 Vị trí, vai trò chương “Các nguyên lý nhiệt động học”
2.1.1.1 Vị trí
2.2.1.2 Vai trò
2.2.2 Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “Các nguyên lý nhiệt động học”
2.2 Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương “Các nguyên lý nhiệt động học” nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên
Kết luận chương II
Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm
3.3 Đối tượng, cơ sở và phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.3.1 Đối tượng và cơ sở thực nghiệm sư phạm
3.3.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.4 Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4.1 Phân tích định tính dựa trên theo dõi hoạt động của SV trong giờ học
3.4.2 Kết quả định lượng dựa trên kết quả bài kiểm tra viết
3.5 Khống chế các tác động ảnh hưởng đến thực nghiệm sư phạm
3.6 Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.6.1 Chọn lớp thực nghiệm và đối chứng
3.6.2 Chọn các bài thực nghiệm sư phạm
3.6.3 Các GV cộng tác thực nghiệm sư phạm
3.6.4 Phương pháp xử lý và phân tích kết quả TNSP
3.7 Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.8 Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sư phạm
Kết luận chương III
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan