[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Từ ngữ chỉ Lúa gạo và sản phẩm làm từ lúa gạo trong tiếng Tày (có so sánh với tiếng Việt)

[/kythuat]
[tomtat]
Từ ngữ chỉ Lúa gạo và sản phẩm làm từ lúa gạo trong tiếng Tày (có so sánh với tiếng Việt)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH VỊ, TỪ, NGỮ VÀ NGHĨA
1.1.1. Hình vị
1.1.2. Khái niệm từ
1.1.3. Ngữ
1.1.4. Nghĩa
1.1.5. Từ, ngữ chỉ lúa gạo và sản phẩm làm từ lúa gạo
1.2. VẤN ĐỀ ĐỊNH DANH
1.2.1. Khái niệm định danh
1.2.2. Đơn vị định danh và đơn vị miêu tả
1.3. VÀI NÉT VỀ NGƯỜI TÀY VÀ TIẾNG TÀY Ở VIỆT NAM
1.3.1. Vài nét về người Tày ở Việt Nam
1.3.2. Vài nét về tiếng Tày ở Việt Nam
1.4. NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
1.4.1. Khái niệm văn hóa
1.4.2. Quan hệ ngôn ngữ và văn hóa
1.5. TIỂU KẾT
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO VÀ SẢN PHẨM LÀM TỪ LÚA GẠO TRONG TIẾNG TÀY (CÓ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)
2.1. DẪN NHẬP
2.2. CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO TRONG TIẾNG TÀY
2.2.1. Tình hình tư liệu
2.2.2. Đặc điểm cấu trúc của từ chỉ lúa gạo
2.2.3. Đặc điểm ngữ nghĩa
2.2.4. Đặc điểm phương thức định danh
2.2.5. Cấu trúc và ngữ nghĩa của ngữ chỉ lúa gạo
2.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGỮ NGHĨA TỪ NGỮ CHỈ SẢN PHẨM LÀM TỪ LÚA GẠO
2.3.1. Tình hình tư liệu
2.3.2. Đặc điểm cấu trúc từ
2.3.3. Đặc điểm ngữ nghĩa
2.3.4. Đặc điểm phương thức định danh
2.3.5. Cấu trúc và ngữ nghĩa của ngữ chỉ sản phẩm làm từ lúa gạo
2.4. SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO VÀ SẢN PHẨM LÀM TỪ LÚA GẠO TRONG TIẾNG TÀY VÀ TIẾNG VIỆT
2.4.1. Sự tương đồng
2.4.2. Sự khác biệt
2.5. TIỂU KẾT
Chương 3. ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO VÀ SẢN PHẨM LÀM TỪ LÚA GẠO TRONG TIẾNG TÀY (CÓ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)
3.1. DẪN NHẬP
3.2. ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO VÀ SẢN PHẨM LÀM TỪ LÚA GẠO
3.2.1. Đặc điểm phương thức canh tác nông nghiệp
3.2.2. Văn hóa ẩm thực
3.2.3. Văn hóa ứng xử
3.2.4. Văn hóa tâm linh
3.3. NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA QUA TỪ NGỮ CHỈ LÚA GẠO VÀ SẢN PHẨM TỪ LÚA GẠO TRONG TIẾNG TÀY VÀ TIẾNG VIỆT
3.3.1. Sự tương đồng
3.3.2. Sự khác biệt
3.4. TIỂU KẾT
KẾT LUẬN

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan