[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng lý thuyết kết nối vào dạy học vectơ trong mặt phẳng và ứng dụng của nó ở trường trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng lý thuyết kết nối vào dạy học vectơ trong mặt phẳng và ứng dụng của nó ở trường trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán
1.1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học là xu thế phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại
1.1.2. Tính sư phạm trong việc ứng dụng CNTT vào dạy học
1.1.3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Toán
1.2. Giới thiệu về lý thuyết kết nối
1.3. Một số thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin và lý thuyết kết nối
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG CHƯƠNG VECTƠ HÌNH HỌC 10 THEO LÝ THUYẾT KẾT NỐI
2.1. Đề xuất một phương án thiết kế trang web vận dụng lý thuyết kết nối vào dạy học chương vectơ trong mặt phẳng
2.2. Thiết kế nội dung và tổ chức dạy học một số bài trong chương vectơ - Hình học 10 theo lý thuyết kết nối
2.2.1. Thiết kế bài học “§1. Các định nghĩa”
2.2.2. Thiết kế bài học “§2. Tổng và hiệu của hai vectơ”
2.2.3. Thiết kế bài học “§3. Tích của vectơ với một số”
2.3. Đề xuất phương thức chung trong triển khai vận dụng lý thuyết kết nối vào thực tiễn
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nội dung, phương pháp và tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.1.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.1.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.1.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Phân tích định tính
3.2.2. Phân tích định lượng
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan