[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Chương khúc xạ ánh sáng Vật lý 11

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Chương khúc xạ ánh sáng Vật lý 11
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2.2. Vai trò của kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học
1.2.3. Phương pháp và kỹ thuật kiểm tra đánh giá.
1.2.4. Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
1.3. Hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí
1.3.1. Hoạt động giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học vật lí
1.3.2. Vai trò của hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí
1.3.3. Quá trình giải quyết vấn đề của học sinh
1.3.4. Những hoạt động cơ bản trong dạy học vật lí giúp học sinh bộc lộ năng lực giải quyết vấn đề
1.4. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lí
1.4.1. Khái niệm về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
1.4.2. Kết quả đầu ra về năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
1.4.3. Công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề
1.4.4. Phương pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.
1.5. Thực trạng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học vật lí ở trường THPT
1.5.1. Mục đích khảo sát
1.5.2. Đối tượng và thời gian khảo sát
1.5.3. Nội dung khảo sát
1.5.4. Phương pháp khảo sát
1.5.5. Kết quả khảo sát
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG”, VẬT LÍ 11
2.1. Tổng quan nội dung kiến thức chương “Khúc xạ ánh sáng”
2.1.1. Mục tiêu dạy học của chương “Khúc xạ ánh sáng”
2.1.2. Nội dung kiến thức chương "Khúc xạ ánh sáng", Vật lí 11
2.1.3. Xác định những sai lầm thường gặp của học sinh, những khó khăn trong đánh giá kết quả học tập của học sinh và trong dạy học chương “Khúc xạ ánh sáng”, Vật lí 11
2.2. Thiết kế công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương "Khúc xạ ánh sáng"
2.2.1. Đánh giá bằng điểm số
2.2.2. Đánh giá thông qua sản phẩm học tập của học sinh
2.2.3. Đánh giá thông qua quan sát
2.3. Quy trình đánh giá năng lực giải quyết vấn đề
2.3.1. Xác định mục tiêu và đối tượng
2.3.2. Lựa chọn phương pháp, công cụ, kĩ thuật đánh giá
2.3.3. Thực hiện đánh giá
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng và thời gian, địa điểm thực nghiệm sư phạm.
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm
3.2.2. Thời gian và địa điểm thực nghiệm sư phạm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.3.1. Phương pháp điều tra
3.3.2. Phương pháp quan sát
3.3.3. Phương pháp thống kê toán học
3.3.4. Phương pháp case - study
3.3.5. Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá
3.4. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Tài liệu thực nghiệm sư phạm
3.4.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4.3. Chọn mẫu thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.5.1. Phân tích định tính
3.5.2. Phân tích định lượng
3.5.3. Kết quả thăm dò giáo viên về bộ công cụ và giáo án đã biên soạn nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh chương "Khúc xạ ánh sáng"
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan