[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Một số vấn đề chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán
1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3. Nội dung công tác kế toán giá vốn, chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4. Nội dung công tác kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính
1.2.5. Nội dung công tác kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.2.6. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG DƯƠNG
2.1. Khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Dương
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hồng Dương
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hồng Dương
2.2. Khái quát tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hồng Dương
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.2.2. Chính sách và phương pháp kế toán
2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hồng Dương
2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty
2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Hồng Dương
2.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.4. Kế toán hoạt động tài chính của Công ty
2.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG DƯƠNG
3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hồng Dương.
3.2.1. Hiện đại hóa công tác kế toán tại công ty
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.3. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan