[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát công tác kế toán vốn bằng tiền
1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền
1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của vốn bằng tiền
1.1.4. Yêu cầu quản lí vốn bằng tiền mặt
1.1.5. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp
1.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng hạch toán tiền mặt tại quỹ
1.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
1.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng hạch toán tiền gửi ngân hàng
1.3.3. Phương pháp hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng
1.4. Kế toán tiền đang chuyển
1.4.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển
1.4.2. Chứng từ sử dụng
1.4.3. Tài khoản sử dụng
1.4.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền đang chuyển
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền
1.5.1. Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ
1.5.2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
1.5.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Sổ cái
1.5.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ
1.5.5. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại Sao Mai
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh tại công ty
2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn
2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kế toán tại công ty
2.1.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Mai
2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty TNHH Thương Mại Sao Mai
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng của công ty TNHH Thương Mại Sao Mai
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại Sao Mai.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại ty TNHH Thương Mại Sao Mai.
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền
3.2.2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại Sao Mai.
3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thương Mại Sao Mai

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan