[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.1. Ý nghĩa của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.2. Phân loại hoạt động kinh doanh và cách thức xác định kết quả kinh doanh từng hoạt động
1.4. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.4.1. Kế toán doanh thu
1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.4.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
1.4.1.3. Kế toán thu nhập khác
1.4.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4.2. Kế toán chi phí .
1.4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.4.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2.3. Tổ chức kế toán chi phí của hoạt động tài chính
1.4.2.4. Kế toán chi phí khác
1.4.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.5. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN THANH LINH
2.1. Khái quát chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp:
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty
2.1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.4.2. Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh.
2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác
2.2.1.1. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
2.2.1.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.3. Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập khác
2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí khác
2.2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí hoạt động khác
2.2.2.5. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN THANH LINH
3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty.
3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh.
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị điện Thanh Linh
3.2.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan