[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền.
1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
1.1.3 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
1.2 Tổ chức kế toán vốn băng tiền trong doanh nghiệp
1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng
1.2.1.3 Phương pháp hạch toán.
1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng
1.2.2.3 Chứng từ sử dụng
1.2.2.4 Tài khoản sử dụng
1.2.2.5 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán tiền đang chuyển
1.2.3.1 Nội dung chủ yếu của kế toán tiền đang chuyển
1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương thức hạch toán
1.3 Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam.
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lí của công ty
2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
2.2.1 Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty
2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền mặt tại công ty
2.2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.2 Quy trình hạch toán
2.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty
2.2.3.1 Chứng từ và TK sử dụng
2.2.3.2 Quy trình hạch toán
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM
3.1 Đánh giá chung về tổ chức kế toán tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
3.2 Nhận xét cụ thể về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
3.2.1 Một số ưu điểm
3.2.2 Một số hạn chế
3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
3.3.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện
3.3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền của Công ty

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan