[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM
1.1 Vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.1.1 Chi phí sản xuất
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Phân loại
1.1.2 Giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Phân loại
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm
1.2 Kế toán chi phí sản xuất
1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
1.2.2 Trình tự hạch toán
1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
1.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3 Tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.3.1 Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.3.2 Kỳ tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.3.3 Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÚC
2.1 Giới thiệu chung về Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Ngành nghề lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Quy mô của DNTN Minh Phúc
2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh
2.2 Bộ máy tổ chức của DNTN Minh Phúc
2.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2.2.1 Giám đốc
2.2.2.2 Bộ phận Quản lý Kinh doanh
2.2.2.3 Bộ phận Sản xuất
2.2.2.4 Phòng Kế toán
2.3 Giới thiệu Phòng Kế toán
2.3.1 Bộ máy tổ chức
2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.3.2.1 Kế toán trưởng
2.3.2.2 Kế toán tiền, công nợ
2.3.2.3 Kế toán sản xuất
2.3.2.4 Thủ quỹ
2.4 Hệ thống thông tin kế toán trong DNTN Minh Phúc
2.4.1 Chính sách kế toán
2.4.1.1 Chế độ kế toán
2.4.1.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
2.4.2 Hình thức kế toán áp dụng
2.4.3 Hình thức ghi sổ kế toán
2.4.4 Tổ chức kế toán quản trị tại DNTN Minh Phúc
2.5 Nhận xét chung
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÚC
3.1 Chu trình sản xuất trong doanh nghiệp
3.2 Đặc điểm Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc
3.2.1 Tài khoản sử dụng
3.2.2 Đối tượng tính giá thành sản xuất
3.2.3 Phương pháp tính giá thành sản xuất
3.3 Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.3.1 Nội dung
3.3.2 Tài khoản sử dụng
3.3.3 Danh mục chứng từ sổ sách áp dụng
3.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ
3.3.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.4 Kế toán Chi phí công nhân trực tiếp
3.4.1 Nội dung
3.4.2 Tài khoản sử dụng
3.4.3 Danh mục chứng từ sổ sách áp dụng
3.4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ
3.4.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.5 Kế toán Chi phí sản xuất chung
3.5.1 Nội dung
3.5.2 Tài khoản sử dụng
3.5.3 Danh mục chứng từ sổ sách áp dụng
3.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ
3.5.5 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm
3.6.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
3.6.2 Tính giá thành sản xuất sản phẩm
3.6.3 Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan