[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Kế toán doanh thu
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nguyên tắc kế toán doanh thu
1.1.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.1.3.1 Tài khoản kế toán
1.1.3.2 Chứng từ kế toán
1.1.4 Phương pháp hạch toán
1.1.4.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.4.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2 Kế toán chi phí
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Nguyên tắc kế toán chi phí
1.2.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.2.3.1 Tài khoản kế toán
1.2.3.2. Chứng từ kế toán
1.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.4.2 Kế toán chi phí tài chính
1.2.4.3 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3 Kế toán thu nhập khác
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Nguyên tắc kế toán thu nhập khác
1.3.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.3.3.1 Tài khoản kế toán
1.3.3.2 Chứng từ kế toán
1.3.4 Phương pháp hạch toán
1.4 Kế toán chi phí khác
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Nguyên tắc kế toán chi phí khác
1.4.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.4.3.1 Tài khoản kế toán
1.4.3.2 Chứng từ kế toán
1.4.4 Phương pháp hạch toán
1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5.2.1 Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
1.5.2.2 Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
1.5.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.5.3.1 Tài khoản kế toán
1.5.3.2 Chứng từ kế toán
1.5.4 Phương pháp hạch toán
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6.3 Tài khoản và chứng từ kế toán
1.6.3.1 Tài khoản kế toán
1.6.3.2 Chứng từ kế toán
1.6.4 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh
1.6.5 Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
2.1.1 Lịch sử hình thành của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
2.1.3 Bộ máy kế toán tài chính của công ty
2.1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán
2.1.4 Hệ thống thông tin kế toán của công ty
2.1.4.1 Hình thức ghi sổ kế toán
2.1.4.2 Chế độ và chính sách kế toán
2.1.5 Nhận xét tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2012- 2014
2.2 Thực trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng:
2.2.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.1 Đặc điểm
2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1 Đặc điểm
2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.3.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4.1 Đặc điểm
2.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.4.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5.1 Đặc điểm
2.2.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.5.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.6.1 Đặc điểm
2.2.6.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.6.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.6.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.7 Kế toán chi phí tài chính
2.2.7.1 Đặc điểm
2.2.7.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.7.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.7.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.8 Kế toán thu nhập khác
2.2.8.1 Đặc điểm
2.2.8.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.8.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.8.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.9 Kế toán chi phí khác
2.2.9.1 Đặc điểm
2.2.9.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.9.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.9.4 Một số ngiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.10.1 Đặc điểm
2.2.10.2 Tài khoản sử dụng
2.2.10.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.10.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.11.1 Đặc điểm
2.2.11.2 Tài khoản sử dụng
2.2.11.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.11.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.12 Những hạn chế trong thực công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.2.12.1 Kế toán doanh thu
2.2.12.2 Kế toán chi phí
2.2.12.3 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.1 Nhận xét
3.1.1 Bộ máy kế toán của công ty
3.1.2 Chế độ kế toán, hệ thống tài khoản, chứng từ sử dụng
3.1.3 Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Bộ máy kế toán của công ty
3.2.2 Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan