[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Ý nghĩa
1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác.
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .
1.2.1.1 Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu, thu nhập khác
1.2.1.2 Chứng từ sử dụng
1.2.1.3 Tài khoản sử dụng, sổ kế toán
1.2.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp
1.2.2 Kế toán doanh thu tài chính.
1.2.2.1 Nội dung
1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán:
1.2.2.3 Tài khoản và chứng từ sử dụng
1.2.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.2.3 Kế toán thu nhập khác.
1.2.3.1 Nội dung.
1.2.3.2 Nguyên tắc hạch toán.
1.2.3.3 Chứng từ, tài khoản sử dụng.
1.2.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.3.1 Chiết khấu thương mại.
1.3.1.1 Nội dung.
1.3.1.2 Nguyên tắc hạch toán:
1.3.1.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng.
1.3.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.3.2 Giảm giá hàng bán.
1.3.2.1 Nội dung.
1.3.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng:
1.3.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.3.3 Hàng bán bị trả lại
1.3.3.1 Nội dung.
1.3.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.3.3 Tài khoản sử dụng:
1.3.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4 Kế toán các khoản chi phí.
1.4.1 Gía vốn hàng bán.
1.4.1.1 Nội dung.
1.4.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.4.1.3 Chứng từ, tài khoản sử dụng
1.4.1.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4.2 Chi phí bán hàng.
1.4.2.1 Nội dung.
1.4.2.2 Nguyên tắc hạch toán:
1.4.2.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng.
1.4.2.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.4.3.1 Nội dung.
1.4.3.2 Nguyên tắc hạch toán.
1.4.3.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng.
1.4.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4.4 Chi phí hoạt động tài chính.
1.4.4.1 Nội dung.
1.4.4.2 Nguyên tắc hạch toán:
1.4.4.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng.
1.4.4.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4.5 Chi phí khác.
1.4.5.1 Nội dung.
1.4.5.2 Nguyên tắc hạch toán
1.4.5.3 Tài khoản, chứng từ sử dụng.
1.4.5.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.4.6.1 Nội dung.
1.4.6.2 Nguyên tắc hạch toán
1.4.6.3 Tài khoản sử dụng.
1.4.6.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp
1.5 Xác định kết quả kinh doanh.
1.5.1 Nguyên tắc hạch toán
1.5.2 Tài khoản sử dụng
1.5.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp.
1.5.4 Trình bày thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Chương 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CỌ VIỆT MỸ
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.1.1 Lịch sử hình thành.
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty.
2.1.4 Tình hình công ty những năm gần đây.
2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển.
2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cọ Việt Mỹ
2.2.1 Đặc điểm kinh doanh, các phương thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty
2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh.
2.2.1.2 Phương thức bán hàng.
2.2.1.3 Phương thức thanh toán:
2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.2.4 Minh họa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
2.2.3 Kế toán doanh thu tài chính.
2.2.3.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ.
2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4 Kế toán thu nhập khác.
2.2.4.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng.
2.2.4.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4 Các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần.
2.2.5 Gía vốn hàng bán.
2.2.5.1 Cách xác định giá vốn
2.2.5.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
2.2.5.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.6 Chi phí bán hàn
2.2.6.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.6.2 Tài khoản sử dụng
2.2.6.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.2.7.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.7.2 Tài khoản sử dụng
2.2.7.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.8 Chi phí hoạt động tài chính.
2.2.8.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.8.2 Tài khoản sử dụng
2.2.8.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.9 Chi phí khác.
2.2.9.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.9.2 Tài khoản sử dụng
2.2.9.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
2.2.10.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.10.2 Tài khoản sử dụng
2.2.10.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.11 Xác định kết quả kinh doanh.
2.2.11.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.11.2 Tài khoản sử dụng
2.2.11.3 Phương pháp hạch toán
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.1.2.1 Ưu điểm
3.1.2.2 Nhược điểm
3.2 KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan