[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sarens Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sarens Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh:
1.1.1 Khái niệm về bán hàng:
1.1.2 Tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kình doanh:
1.2 Lý luận về các bước trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh:
1.2.1 Kế toán doanh thu:
1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
1.2.3 Kế toán thu nhập khác:
1.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
1.2.5 Kế toán các khoản chi phí phát sinh:
1.2.6 Kế toán chi phí bán hàng:
1.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
1.2.8 Kế toán chi phí tài chính:
1.2.9 Kế toán chi phí khác:
1.2.10 Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành:
1.2.11 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh:
1.2.12 Kế toán kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh:
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SARENS VIỆT NAM.
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Sarens Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển:
2.1.1.2 Giới thiệu tổng quát về công ty TNHH Sarens Việt Nam:
2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty:
2.1.2.1 Sơ đồ:
2.1.2.2 Giới thiệu các phòng ban:
2.1.3 Đánh giá tình hình nhân sự:
2.1.3.1 Bảng số lượng nhân sự tại công ty:
2.1.3.2 Đánh giá:
2.1.4 Cơ cấu bộ máy kế toán:
2.1.4.1 Hình thức tổ chức:
2.1.4.2 Cơ cấu bộ máy kế toán:
2.1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ:
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán:
2.1.5.1 Niên độ kế toán:
2.1.5.2 Chế độ kế toán áp dụng:
2.1.5.3 Hệ thống thông tin kế toán:
2.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sarens Việt Nam:
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
2.2.1.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.1.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.1.3 Trình tự hạch toán và ghi sổ:
2.2.1.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.1.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.1.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.1.3.5 Sổ sách kế toán:
2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính:
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.2.3 Trình tự hạch toán và ghi sổ:
2.2.2.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.2.3.2 Hạch toán chi tiết:
2.2.2.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.2.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.2.3.5 Sổ sách kế toán:
2.2.3 Kế toán thu nhập khác:
2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng:
2.2.4.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.4.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.4.3 Trình tự hạch toán và ghi sổ:
2.2.4.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.4.3.2 Hạch toán chi tiết:
2.2.4.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.4.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.4.3.5 Sổ sách kế toán:
2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
2.2.5.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.5.3 Trình tự hạch toán:
2.2.5.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.5.3.2 Hạch toán chi tiết:
2.2.5.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.5.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.6 Kế toán chi phí hoạt động tài chính:
2.2.6.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.6.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.6.3 Trình tự hạch toán:
2.2.6.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.6.3.2 Hạch toán chi tiết:
2.2.6.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.6.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.6.3.5 Sổ sách kế toán:
2.2.7 Kế toán chi phí khác:
2.2.7.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.7.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.7.3 Trình tự hạch toán:
2.2.7.3.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ:
2.2.7.3.2 Hạch toán chi tiết:
2.2.7.3.3 Hạch toán tổng hợp:
2.2.7.3.4 Ví dụ thực tế:
2.2.7.3.5 Sổ sách kế toán:
2.2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
2.2.8.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.8.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.8.3 Trình tự hạch toán:
2.2.8.3.1 Hạch toán chi tiết:
2.2.8.3.2 Hạch toán tổng hợp:
2.2.8.3.3 Ví dụ thực tế:
2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.9.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.9.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.9.3 Trình tự hạch toán:
2.2.9.3.1 Hạch toán:
2.2.9.3.2 Ví dụ thực tế:
2.2.9.3.3 Sổ sách kế toán:
2.2.10 Kế toán kết chuyển kết quả kinh doanh:
2.2.10.1 Chứng từ sử dụng:
2.2.10.2 Tài khoản sử dụng:
2.2.10.3 Trình tự hạch toán:
2.2.10.3.1 Hạch toán tổng hợp:
2.2.10.3.2 Ví dụ thực tế:
2.2.10.3.3 Sổ sách kế toán:
2.2.11 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty TNHH Sarens Việt Nam:
3.1.1 Ưu điểm:
3.1.2 Khuyết điểm:
3.2 Kiến nghị:

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan