[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt Xuân Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt Xuân Hương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1 Chi phí sản xuất
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2.1 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm
1.1.2.2 Phân loại theo yếu tố chi phí
1.1.2.3 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí theo mức độ hoạt động
1.1.2.4 Phân loại theo cách quy nạp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí
1.2 Giá thành sản phẩm
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Các chỉ tiêu tính giá thành sản phẩm
1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm
1.4 Đối tượng và kỳ tập hợp chi phí sản xuất - Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm
1.4.1 Đối tượng và kỳ tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm
1.5 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.6.1.1 Khái niệm
1.6.1.2 Chứng từ sử dụng
1.6.1.3 Tài khoản sử dụng
1.6.1.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp)
1.6.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.6.2.1 Khái niệm
1.6.2.2 Chứng từ sử dụng
1.6.2.3 Tài khoản sử dụng
1.6.2.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp)
1.6.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.6.3.1 Khái niệm
1.6.3.2 Chứng từ sử dụng
1.6.3.3 Tài khoản sử dụng
1.6.3.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp)
1.6.4 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.6.4.1 Hạch toán các thiệt hại về sản phẩm hỏng
1.6.4.1.1 Khái niệm
1.6.4.1.2 Phân loại
1.6.4.1.3 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp).
1.6.4.2 Hạch toán các thiệt hại ngừng sản xuất
1.6.4.2.1 Khái niệm
1.6.4.2.2 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp).
1.7 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.8 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVLTT
1.8.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương
1.8.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức
1.9 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.9.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn
1.9.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
1.9.3 Phương pháp tính giá thành phân bước
1.9.4 Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ
1.9.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức
1.9.6 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DỆT XUÂN HƯƠNG
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1 Thông tin chung
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Mục tiêu hoạt động của công ty
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.3 Quy mô hoạt động của công ty
2.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH dệt Xuân Hương
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4.2 Hình thức sổ sách kế toán
2.1.4.3 Chính sách chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.1 Đặc điểm sản xuất
2.2.1.2 Nội dung và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm của công ty
2.2.1.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3.1 Nội dung và đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.1.3.2 Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.3.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.3.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp).
2.2.1.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4.1 Nội dung và đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.4.2 Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.4.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.4.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp)
2.2.1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.1.5.1 Nội dung và đặc điểm chi phí sản xuất chung
2.2.1.5.2 Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1.5.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.5.4 Phương pháp kế toán (ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp)
2.2.1.6 Kế toán thiệt hại trong sản xuất
2.2.1.6.1 Thiệt hại do sản phẩm hỏng
2.2.1.6.2 Thiệt hại do ngừng sản xuất
2.2.1.7 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty
2.2.1.8 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Tính giá thành sản phẩm vải kaki FOSMOSA của công ty
2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm
2.2.2.2 Tính giá thành sản phẩm vải kaki FOSMOSA của công ty
2.2.2.2.1 Giá thành vải khổ 1,2 mét
2.2.2.2.2 Giá thành vải khổ 1,6 mét
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét về công tác tổ chức kế toán của công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty
3.1.2.1 So sánh giá thành của sản phẩm vải kaki FOSMOSA qua các năm
3.1.2.2 Một số nhược điểm
3.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan