[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Bluescope Buildings Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Bluescope Buildings Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.
1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.2 Những vấn đề chung
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1.1 Phân loại theo nội dung kinh tế
1.2.2.1.2 Phân loại theo công dụng kinh tế: gồm 4 khoản mục
1.2.2.1.3 Phân loại theo mối quan hệ ứng xử chi phí: gồm 3 loại
1.2.2.1.4 Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và đối tượng chịu chi phí
1.2.2.1.5 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.2.1 Xét theo thời điểm và nguồn số liệu
1.2.2.2.2 Xét theo phạm vi phát sinh chi phí
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí thực tế
1.3.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.4 Kế toán tập hợp chi phí máy thi công
1.3.3.5 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo chi phí định mức
1.3.4.1 Xây dựng chi phí sản xuất định mức và giá thành định mức
1.3.4.1.1 Xác định năng lực sản xuất định mức
1.3.4.1.2 Xây dựng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp định mức
1.3.4.1.3 Xây dựng chi phí nhân công trực tiếp định mức
1.3.4.1.4 Xây dựng chi phí sản xuất chung định mức
1.3.4.1.5 Xác định giá thành định mức của đơn vị sản phẩm
1.3.4.2 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí định mức
1.3.4.2.1 Kế toán nguyên vật liệu
1.3.4.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.4.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.4.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.4.2.5 Kế toán thành phẩm
1.3.4.2.6 Kế toán xử lí chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức
1.4 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.5 Tính giá thành sản phẩm
1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm
1.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH BLUESCOPE BUILDINGS VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Bluescope Buildings Việt Nam
2.1.1 Vài nét về công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Đặc điểm của công ty
2.1.3.1 Mục tiêu hoạt động
2.1.3.2 Đặc điểm kinh doanh
2.1.4 Bộ máy tổ chức quản lý
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.5.3.1 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.5.3.2 Quy trình sản xuất
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.5.3 Tổ chức sổ kế toán
2.1.5.3.1 Hình thức sổ kế toán
2.1.5.3.2 Hệ thống chứng từ kế toán
2.1.5.4 Chính sách kế toán được áp dụng
2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bluescope Buildings Việt Nam
2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí
2.2.1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí
2.2.1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí
2.2.1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí
2.2.1.3 Đặc điểm công tác tính giá thành sản phẩm
2.2.1.3.1 Đối tượng tính giá thành
2.2.1.3.2 Kì tính giá thành
2.2.1.3.3 Phương pháp tính giá thành
2.2.2 Xây dựng chi phí sản xuất định mức và giá thành định mức
2.2.2.1 Xây dựng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp định mức
2.2.2.2 Xây dựng chi phí nhân công trực tiếp định mức
2.2.2.3 Xây dựng chi phí sản xuất chung định mức
2.2.2.4 Xác định giá thành định mức của đơn vị sản phẩm
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theochi phí định mức.
2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.1.1 Đặc điểm
2.2.3.1.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.1.3 Chứng từ sử dụng
2.2.3.1.4 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho
2.2.3.1.5 Qui trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu
2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.2.1 Đặc điểm
2.2.3.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.3.2.3 Chứng từ sử dụng
2.2.3.2.4 Hình thức trả lương
2.2.3.2.5 Qui trình theo dõi và hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3.3.1 Đặc điểm
2.2.3.3.2 Đặc điểm, chứng từ sử dụng, qui trình hạch toán các yếu tố chi phí sản xuất chung.
2.2.3.3.3 Số liệu minh họa
2.2.4 Kế toán thành phẩm
2.2.5 Kế toán xử lý khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức
2.2.6 Tính giá thành thực tế của sản phẩm
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan