[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia công tác xã hội cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia công tác xã hội cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Bồi dưỡng
1.2.3. Hoạt động bồi dưỡng
1.2.4. Kỹ năng
1.2.5. Công tác xã hội
1.2.6. Kỹ năng tham gia công tác xã hội
1.2.7. Bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên
1.2.8. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên
1.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.3.1. Đặc điểm tâm lý và hoạt động của sinh viên trường cao đẳng nghề
1.3.2. Tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.3.3. Những yêu cầu đối với hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.3.4. Bồi dưỡng viên và sinh viên trong hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.4. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
1.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên
1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề của Hiệu trưởng
1.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường cao đẳng nghề
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ
2.1. Vài nét khái quát về trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.1.1. Thông tin chung về trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.1.2. Thực trạng công tác đào tạo của trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.2. Nội dung và phương pháp khảo sát
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Phương pháp khảo sát và xử lý số liệu
2.3. Thực trạng kỹ năng tham gia CTXH của sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên về tầm quan trọng của kỹ năng tham gia CTXH và hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.3.2. Thực trạng về năng lực thực hành kỹ năng tham gia CTXH của sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.3.3. Thực trạng về nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH của sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.4. Thực trạng về hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.4.1. Thực trạng về nội dung bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.4.2. Thực trạng về hình thức tổ chức và phương pháp bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.4.3. Thực trạng về đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.4.4. Thực trạng đối tượng sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ được bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.5.1. Công tác lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.5.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.5.3. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.5.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.5.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
2.6. Đánh giá chung về thực trạng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ đến năm 2020
3.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển chung
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển người học
3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
3.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH
cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn mới
3.3.2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
3.3.3. Chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
3.3.4. Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH cho sinh viên trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
3.3.5. Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật nhằm tạo động lực cho sinh viên trong hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tham gia CTXH
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.5.1. Mục đích khảo nghiệm
3.5.2. Nội dung khảo nghiệm
3.5.3. Phương pháp khảo nghiệm
3.5.4. Kết quả khảo nghiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan