[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC
1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục Tiền
1.1.1 Nội dung
1.1.2 Đặc điểm
1.1.3 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền
1.2 Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền
1.2.1 Yêu cầu của kiểm soát nội bộ
1.2.2 Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ
1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền
1.2.4 Kiểm soát nội bộ đối với chi tiền
1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền
1.3.1 Lập kế hoạch
1.3.1.1 Xem xét chấp nhận khách hàng và rủi ro hợp đồng
1.3.1.2 Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên và lập hợp đồng kiểm toán
1.3.1.4 Phân tích sơ bộ BCTC
1.3.1.5 Tìm hiểu về hệ thống KSNB
1.3.1.6 Xác lập mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán
1.3.1.7 Chương trình kiểm toán
1.3.2 Thực hiện kiểm toán
1.3.2.1 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
1.3.2.2 Thử nghiệm cơ bản
1.3.2.2.1 Thủ tục phân tích
1.3.2.2.2 Thử nghiệm chi tiết
1.3.3 Hoàn thành kiểm toán
1.3.3.1 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ
1.3.3.2 Rà soát lại hồ sơ kiểm toán
1.3.3.3 Lập báo cáo kiểm toán
Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
2.1 Giới thiệu khái quát về đơn vị
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại đơn vị
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2 Chức năng của từng bộ phận
2.1.3 Giới thiệu phòng kiểm toán
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.3.2 Chức năng từng bộ phận
2.1.4. Quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty GAFC
2.1.5 Tình hình hoạt động và chiến lược phương hướng phát triển trong tương lai.
2.1.5.1 Tình hình hoạt động
2.1.5.2 Chiến lược phát triển trong tương lai
2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu.
2.2.1 Lập kế hoạch
2.2.1.1 Xem xét chấp nhận khách hàng và rủi ro hợp đồng
2.2.1.2 Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên và lập hợp đồng kiểm toán
2.2.1.3 Thu thập thông tin về khách hàng
2.2.1.4 Phân tích sơ bộ BCTC
2.2.1.5 Tìm hiểu về hệ thống KSNB
2.2.1.6 Xác lập mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán
2.2.1.7 Chương trình kiểm toán
2.2.2.1 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
2.2.2.2 Thử nghiệm cơ bản
2.3.3 Hoàn thành kiểm toán
2.2.3.1 Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ
2.2.3.2 Rà soát lại hồ sơ kiểm toán
2.2.3.3 Lập báo cáo kiểm toán
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
3.1 Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu.
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan