[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ đoạn thơ cho học sinh lớp 12

[/kythuat]
[tomtat]
Rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ đoạn thơ cho học sinh lớp 12
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Năng lực Ngữ văn và năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
1.1.2. Kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ và hoạt động rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
1.1.3. Khả năng trí tuệ và nhu cầu phát triển năng lực của HS lớp 12
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng về tài liệu dạy học kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho HS lớp 12
1.2.2. Thực trạng hoạt động dạy kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho HS lớp 12 hiện nay
1.2.3. Thực trạng hoạt động học kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ của HS lớp 12 hiện nay
Chương 2. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NĂNG LỰC VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ CHO HỌC SINH LỚP 12
2.1. Một số yêu cầu rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho học sinh lớp 12
2.1.1. Yêu cầu về nội dung rèn luyện
2.1.2. Yêu cầu đối với hoạt động rèn luyện
2.1.3. Yêu cầu về kiểm tra, đánh giá
2.2. Thiết kế hoạt động rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho học sinh lớp 12
2.2.1. Thiết kế hoạt động rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho học sinh trong giờ đọc - hiểu một bài thơ, đoạn thơ
2.2.2. Thiết kế hoạt động rèn luyện năng lực viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ cho học sinh lớp 12 trong giờ thực hành Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (Sách Ngữ văn 12, tập một (Cơ bản))
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm:
3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.2.1. Về đối tượng thực nghiệm:
3.2.2. Về giáo viên thực nghiệm:
3.2.3. Về địa bàn thực nghiệm:
3.2.4. Kế hoạch thực nghiệm: Thời gian thực nghiệm tiến hành vào tháng 10 năm học 2014 - 2015. Chúng tôi tập trung đánh giá thực nghiệm cho đối tượng lớp 12 học chưởng trình cơ bản. Theo PPCT là hai tiết Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (tiết 18 PPCT Chuẩn và tiết 6 PPCT Tự chọn).
3.3. Nội dung và cách tiến hành thực nghiệm
3.3.1. Nội dung thực nghiệm
3.3.2. Cách tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan