[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Chi nhánh Long Thành


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Chi nhánh Long Thành
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
1.3 Tính cấp thiết của đề tài
1.4 Mục tiêu nghiên cứu
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu
1.6 Phương pháp nghiên cứu
1.7 Tính mới của đề tài
1.8 Kết cấu của đề tài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại2.1.2 Chức năng hoạt động của Ngân hàng thương mại
2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại
2.2 Tổng quan về thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ thanh toán
2.2.1 Sự ra đời và phát triển của thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ thanh toán trên thế giới
2.2.2 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ thanh toán
2.2.2.1 Khái niệm thẻ thanh toán
2.2.2.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ thanh toán
2.2.2.3 Phân loại thẻ thanh toán
2.2.3 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ thẻ thanh toán
2.2.3.1 Khái niệm
2.2.3.2 Đặc điểm
2.2.3.3 Vai trò
2.2.4 Những rủi ro của dịch vụ thẻ thanh toán
2.2.4.1 Rủi ro đối với NHPHT
2.2.4.2 Rủi ro đối với Ngân hàng thanh toán
2.2.4.3 Rủi ro đối với Đơn vị chấp nhận thẻ
2.2.4.4 Rủi ro đối với chủ thẻ
2.2.4.5 Các rủi ro khác
2.2.5 Tổng quan về Chất lượng dịch vụ
2.2.5.1 Dịch vụ và Chất lượng dịch vụ
2.2.5.2 Sự hài lòng của khách hàng
2.2.5.3 Quan hệ giữa sự hài lòng và chất lượng dịch vụ
2.2.5.4 Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ
2.2.5.5 Chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Thiết kế mô hình
3.2.1 Mô hình nghiên cứu
3.2.2 Các biến nghiên cứu
3.3 Phương pháp phân tích và diễn giải số liệu
3.4 Nguồn dữ liệu
3.4.1 Nguồn dữ liệu thứ cấp
3.4.2 Nguồn dữ liệu sơ cấp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI AGRIBANK LONG THÀNH
4.1 Tổng quan về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
4.1.1 Tổng quan về Agribank Việt Nam
4.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
4.1.1.2 Mạng lưới hoạt động
4.1.1.3 Cơ cấu bộ máy hoạt động
4.1.2 Tổng quan về Agribank Huyện Long Thành
4.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
4.1.2.2 Cơ cấu, chức năng bộ máy hoạt động
4.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2013
4.1.2.4 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2013
4.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Long Thành trong thời gian gần đây
4.2.1 Giới thiệu về hệ thống thẻ thanh toán tại ngân hàng Agribank
4.2.1.1 Các sản phẩm thẻ thanh toán cho khách hàng cá nhân
4.2.1.2 Các sản phẩm thẻ thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp
4.2.1.3 Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ kết nối với Agribank
4.2.2 Quy trình giao dịch qua hệ thống thẻ thanh toán tại Agribank
4.2.2.1 Quy trình mở tài khoản và phát hành thẻ
4.2.2.2 Quy trình giao dịch thanh toán trong hệ thống Agribank
4.2.3 Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Long Thành giai đọan 2011 – 2013
4.2.3.1 Số lượng thẻ và số dư trong tài khoản thẻ giai đoạn 2011-2013
4.2.3.2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Agribank Long Thành
4.3 Kết quả nghiên cứu từ khảo sát thực tế
4.3.1 Thống kê thông tin khách hàng tham gia khảo sát
4.3.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo
4.3.2.1 Đánh giá độ tin cậy của các thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
4.3.2.2 Đánh giá thang đó bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
4.3.2.3 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh
4.3.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội
4.3.3.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson
4.3.3.2 Phân tích Hồi quy
4.4 Một số hạn chế trong hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán
4.4.1 Hạn chế về hệ thống
4.4.2 Hạn chế về nhân sự
4.4.3 Những hạn chế khác
4.4.4 Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LONG THÀNH
5.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank chi nhánh Long Thành
5.1.1 Cơ hội và thuận lợi
5.1.2 Thách thức và khó khăn
5.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian tới
5.1.3.1 Định hướng chung của Agribank Long Thành
5.1.3.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank Long Thành
5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Chi nhánh Long Thành
5.2.1 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Agribank Long Thành
5.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Long Thành
5.2.2.1 Giải pháp phân khúc thị trường
5.2.2.2 Giải pháp đối với Nguồn lực của ngân hàng
5.2.2.3 Giải pháp đối với Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng
5.2.2.4 Giải pháp đối với Quá trình và Trách nhiệm xã hội
5.2.2.5 Giải pháp đối với Quản lý và Hình ảnh
5.3 Kiến nghị
5.3.1 Kiến nghị đối với Agribank hội sở
5.3.2 Kiến nghị đối với Agribank Long Thành
5.3.3 Kiến nghị với các đề tài nghiên cứu sau
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan