[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Lý luận hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2 Thẩm định tín dụng ngắn hạn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai
2.2 Thực trạng công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đồng Nai
2.3 Đánh giá chung về tình hình thẩm định tín dụng ngắn hạn trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI MB – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng Quân Đội đến năm 2015 và phương hướng thực hiện
3.2 Một số giải pháp nâng cao công tác thẩm định tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Đồng Nai
3.3 Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan